KM กับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต

          เมื่อวันที่  9  เมษายน  คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต  มีนิสิต  2  กลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้  กลุ่มหนึ่งสนใจ การจัดการความรู้ของครูบาสุทธินันท์  นิสิตกลุ่มนี้ (กษิรา  สังข์นวล, กัญมล  ชำนาญทาง, จิรัญญา  เกิดสม, พีรญา  แก้วศรีทา, เกตน์สิรี   เกตุยอด)  ได้ลงพื้นที่โดยไปเก็บข้อมูลที่บ้านครูบาสุทธินันท์โดยการสัมภาษณ์ครูบา  ครอบครัว  นักเรียน  ครู  และชุมชน  ตลอดจนศึกษาเอกสารต่างๆ  แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปเขียนในเชิงรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ นิสิตอีกกลุ่มหนึ่ง (พัชรพร  พันธุ์เหล็ก, รัตนา  เพีนรมุข, สุรินทร์  มีบางซื่อ) ได้นำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อหาความรู้จากทีมแข่งขันเรือบก ซึ่งการแข่งขันเรือบกเป็นประเพณีดั้งเดิมของอำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  แล้วนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง  ประเพณีการแข่งขันเรือบก  วัฒนธรรมพื้นบ้านบางกระทุ่ม  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  จากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตทั้ง  2  เรื่องนี้  ดิฉันเห็นว่านิสิตปริญญาโทให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้  หากนิสิตปริญญาโท (ส่วนใหญ่เป็นครู)  มีความเข้าใจและสามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวรความเห็น (2)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ผมดีใจมากเลยครับที่ท่านอาจารย์เทียมจันทร์มาสนใจทำในจุดนี้ ปรับวิธีการเรียนรู้ของครูได้เมื่อไร ผลก็จะตกไปถึงนักเรียนอีกจำนวนมาก วิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้กันนักว่าจะทำได้อย่างไรนั้น ก็คงจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นถ้ารู้จักใช้ KM เป็นเครื่องมือ ผมฝันอยากให้วิธีการเรียนรู้ของนิสิต มน. เป็นทำนองนี้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ
เขียนเมื่อ 

เข้ามาหาเพื่อนค่ะ และให้กำลังใจค่ะ  ดิฉันสอนที่มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ทีมการศึกษาของเราให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษา

เราใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL) เห็นนักศึกษาส่วนใหญ่เรียนอย่างสนุก ไม่หลับ และเห็นความก้าวหน้าในการสรุปความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มแล้วรู้สึกหายเหนื่อยค่ะ