เมื่อวันที่  9  เมษายน  คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต  มีนิสิต  2  กลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้  กลุ่มหนึ่งสนใจ การจัดการความรู้ของครูบาสุทธินันท์  นิสิตกลุ่มนี้ (กษิรา  สังข์นวล, กัญมล  ชำนาญทาง, จิรัญญา  เกิดสม, พีรญา  แก้วศรีทา, เกตน์สิรี   เกตุยอด)  ได้ลงพื้นที่โดยไปเก็บข้อมูลที่บ้านครูบาสุทธินันท์โดยการสัมภาษณ์ครูบา  ครอบครัว  นักเรียน  ครู  และชุมชน  ตลอดจนศึกษาเอกสารต่างๆ  แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปเขียนในเชิงรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ นิสิตอีกกลุ่มหนึ่ง (พัชรพร  พันธุ์เหล็ก, รัตนา  เพีนรมุข, สุรินทร์  มีบางซื่อ) ได้นำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อหาความรู้จากทีมแข่งขันเรือบก ซึ่งการแข่งขันเรือบกเป็นประเพณีดั้งเดิมของอำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  แล้วนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง  ประเพณีการแข่งขันเรือบก  วัฒนธรรมพื้นบ้านบางกระทุ่ม  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  จากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตทั้ง  2  เรื่องนี้  ดิฉันเห็นว่านิสิตปริญญาโทให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้  หากนิสิตปริญญาโท (ส่วนใหญ่เป็นครู)  มีความเข้าใจและสามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี