การขับเคลื่อนการทำงานและการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก จะใช้ทั้ง แนวดิ่งและแนวราบ โดยแนวดิ่งผ่านตามสายบังคับบัญชา มีการติดตามงานและตัวชี้วัดโดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน แต่เพื่อไม่ให้เกิดจุดบอดในบางงาน จึงต้องใช้การขับเคลื่อนแนวราบเข้าไปช่วยด้วย บางงานที่งานอาจทำได้ไม่ดีพอ อาจจะเป็นจากสาเหตุใดก็ตาม ผมจะใช้ทีมแนวราบเข้าไปช่วยขับเคลื่อนด้วย หรือบางทีงานอาจซับซ้อนที่คนในงานนั้นๆ 2-3 คน ทำไม่ไหว ทำไม่ได้หรือไม่รู้จะทำอย่างไร ก็จะใช้ทีมคร่อมหน่วยงานในแนวราบเข้าไปช่วยผลักดัน