หลังจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร " สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กลับจากระยองในวันที่ 9 เมษายน 2549 หน่วยประกันคุณภาพการศึกาได้มีแบบประเมินเพื่อประเมินและรับทราบ ความคาดหมาย สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหมาย สิ่งที่อยากปรับปรุงและสิ่งที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคณะฯต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการบ้านที่ อาจารย์เก่ง ฝากให้ทุกคนทำ KPI ของแต่ละคน งานนี้ งานโยบายและแผนจะจัด KM เพื่อช่วยกันทำการบ้าน ต่อไปนะคะ