แผนชุมชน

การดำเนินการแผนชุมชน

แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก

การบูรณาการแผนชุมชน" หมายถึง วิธีการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ

รายละเอียดทั้งหมด : http://pattanathai.nesdb.go.th/community_ppr/index.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOPA Knowledge Managementความเห็น (2)

อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
       อยากชวนคุณ dopakm  มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่"  กับโครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ที่จะจัดขึ้น 30 พ.ค. นี้ค่ะ   จะติดต่อเชิญคุณ dopakm ได้อย่างไรคะ (โทร, e-mail, ที่อยู่)
dopakm
IP: xxx.113.86.156
เขียนเมื่อ 

ติดต่อ DOPAKM ได้ที่

[email protected] 

เว็บไซต์ทีมงาน http://isc.dopa.go.th/iad/km/dopa_km.htm

ขอบคุณครับ