ประเมินความสามารถในการเป็นคุณอำนวย (บอย สหเวช)

ความสามารถในการเป็นคุณอำนวย (บอย สหเวช)

เบื้องต้น

พอใช้

ปาน กลาง

ดี


 

ดีเยี่ยม

 1. ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ" ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น "นักขาย" ที่สามารถอธิบายและ "ขายฝัน" ในเรื่อง KM ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้    

 ปานกลาง

   

 2. ต้องเป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)ในหน่วยงานได้ คือทำหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรือเป็น "วิศวกร" กระบวนการ(เรียนรู้) ได้

   

ปานกลาง

   

 3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติเปรียบได้กับบทบาทของ "สถาปนิก" ที่ออกแบบบ้านได้อย่างดี มีการถ่ายเทอากาศ โล่งโปรงสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด

     ปานกลาง

 

 

 4. ต้องมีทักษะในการตั้งคำถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะของการเป็น "นักจัดเวที" หรือผู้ดำเนินรายการอยู่ในตัว

   

ปานกลาง

   

 5. ต้องรู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถในลักษณะของ "ที่ปรึกษา" หรือ "Consultant" ที่สามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

   

ปานกลาง

   

 6. ต้องสามารถนำ IT มาประยุกต์ใช้ในการ ลปรร. และใช้เผยแพร่ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและทรงพลัง  เรียกว่าต้องมีความเป็น "นัก IT" อยู่บ้างจะได้ประยุกต์ใช้ IT ได้ หรือพูดกับฝ่าย IT รู้เรื่อง

   

ปานกลาง

   

 7. ต้องสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น "นักวิเคราะห์" อยู่ด้วย

   

ปานกลาง

   
 8. ต้องสามารถติดตามประเมินผล KM ได้เป็นบทบาทในฐานะ "นักประเมินผล" ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการทำงานเป็นระยะๆ และสามารถนำข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับการทำงานได้    

ปานกลาง

   

 9. ต้องสามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)" ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น "นักพัฒนา" หรือ "นักสังคม" นั่นเอง

   

      

 ดี  

10. ต้องรู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ ลปรร. ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ "นัก HR" หรือนักพัฒนาองค์กร

   

ปานกลาง

  ผมส่งการบ้านล่าช้าไปหน่อยนะครับ ประเมินความสามารถตนเองแล้วใน 10 ข้อ บทบาทของตัวเองอยู่ในฐานะที่จะเป็นฝ่ายเรียนรู้มากกว่าฝ่ายเป็นผู้ให้ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (5)

สมลักษณ์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • ผมคิดว่าน่าจะไป "ลปรร." ข้อ 9 กับคุณบอยนะครับ
จรัสศรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

         ในฐานะเป็นผู้ประเมินภายนอก ที่คุณประเมินปานกลางของเปลี่ยนเป็นดี และ ข้อ 9 เป็นดีมากนะคะ  แต่อย่าลืมเขียนบอกวิธีการเพื่อจะนำไปปฏิบัติบ้างนะคะ

         อย่าลืมเปลี่ยนรูป  เอาเป็นรูปเฉพาะหน้าใส่เสื้อสามารถด้วยนะ

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณจรัสศรีมากครับ แต่ข้าผู้น้อยมิบังอาจประเมินตนเองว่าดีมาก หรือดีในส่วนที่ความสามารถยังไปไม่ถึงครับ
  • สำหรับรูปจะรีบเปลี่ยนแล้วครับ เพราะที่ UKM มีหลายคนขอให้ผมเปลี่ยนรูปใหม่
Audit 1
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย  หวังว่าคงจะได้สรรหาอะไรที่ดี และมีคุณค่ามาแบ่งปันกันอย่างสม่ำเสมอนะครับ 

JJ
IP: xxx.90.247.243
เขียนเมื่อ 

เรียนเชิญ ท่านบอย

 ฅน คอเดียวกัน "ลปรร" ที่บ้านผู้หว่าน เย็นวันอาทิตย์นะคราบ