การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ


เส้นทางพัฒนาสู่ความพอเพียง

1 แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ: “เส้นทางการพัฒนาสู่ความพอเพียง ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาขบวนการแก้จน อ.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด: มกราคม ๒๕๔๙ เอกสารบรรยายในการสัมมนานายอำเภอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

2.  แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ: “เส้นทางการพัฒนาสู่ความพอเพียง ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาขบวนการแก้จน อ.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด: มกราคม ๒๕๔๙ เอกสารในการสัมมนานายอำเภอ และเอกสารอ้างอิงให้กับนายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอำเภอ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

3. เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จำนวนคนจน จำแนกตามภาคและจังหวัด ปี ๒๕๔๗ สศช. ๒๕๔๘

4. ภาวะความยากจนในเมือง ๒๕๔๗ สศช. ธันวาคม ๒๕๔๘

5. แนวโน้มสภาวะหนี้ของครัวเรือนไทย ๒๕๓๗-๒๕๔๗ สศช. ธันวาคม ๒๕๔๘

 6. เส้นทางการพัฒนาสู่ความพอเพียง (Road map to sufficient economy):ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบจำลองขบวนการแก้จน อ.อาจสามารถ: มกราคม ๒๕๔๙ เอกสารนำเสนอการประชุม ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบจำลองขบวนการแก้จน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ทำเนียบรัฐบาล ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙

 7. เส้นทางการพัฒนาสู่ความพอเพียง (Road map to sufficient economy):ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบจำลองขบวนการแก้จน อ.อาจสามารถ: มกราคม ๒๕๔๙ เอกสารประกอบการประชุม ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบจำลองขบวนการแก้จน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ทำเนียบรัฐบาล ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙

8. การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ เอกสารประกอบการประชุมประจำปี ๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

9.  รายงานผลการศึกษา การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน สำนักพัฒฯเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สำนักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กันยายน ๒๕๔๘

10. ข้อมูลสถานการณ์ความยากจน ปี ๒๕๔๗ (เต็มปี) สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

11. แผนบริหารราชการแผ่นดิน (เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความยากจน) ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘

12. การปรับปรุงเส้นความยากจนทางการ เอกสารประกอบการวิจัย TDRI & NESDB ๘ เมษายน ๒๕๔๘

13. สถานการณ์การกระจายรายได้ของไทยปี ๒๕๔๗ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘

14. Thailand Poverty Profile & Poverty Reduction Strategies 2005 English Version, Community Economic and Income Distribution Office, Office of the Economic and Social Development Board, 1 March 2005

15. แนวทางเบื้องต้นการจัดการปัญหาความยากจน ปี ๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

16. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน ระยะที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๔๖ – พฤษภาคม ๒๕๔๗) สำนักพัฒนาเศรษฐกิมชนและการกระจายรายได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรกฎาคม ๒๕๔๗

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗

18. รายงานวิเคราะห์จ่ายจริงภาครัฐบาลปี ๒๕๔๖ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

19. รายงานสถานการณ์การกระจายรายได้ของไทยปี ๒๕๔๕ (ปรับผลการคำนวณความเหลื่อมล้ำรายได้ตามการสำรวจ SES รอบ ๑ ปี) สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗

20. ผลการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า สศช.

21. เอกสารอื่นๆ

22. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน และผลการดำเนินงานในช่วงแรกของแผนฯ ๙ เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดกาญจนบุรี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗

23. ภาวะหนี้ของครัวเรือน งานศึกษาและติดตามภาวะความยากจน ส่วนกระจายรายได้และความยากจน สศก. สศช.๒ ธ.ค. ๒๕๔๖

24. สภาวะหนี้ของครัวเรือนไทย ๒๕๓๗-๒๕๔๕* งานศึกษาและติดตามภาวะความยากจน ส่วนกระจายรายได้และความยากจน สศก. สศช. ๒ ธ.ค.๒๕๔๖

25. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความยากจน ปี ๒๕๔๗ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

26. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ทำเนียบรัฐบาล มิถุนายน ๒๕๔๕

27. เกณฑ์พื้นฐาน ๑๐ ประการในการดํารงชีวิตของคนไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖

28. รายจ่ายจริงจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของภาครัฐ แยกตามรายจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ (excel file) คำนวณจากรายจ่ายจริงภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖

29. สถานการณ์ความยากจนและการกระจายรายได้ของประเทศไทย ปี ๒๕๔๕ สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

30. สรุปสถานการณ์การกระจายรายได้ของไทยปี ๒๕๔๕

        link ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน

หมายเหตุ : ข้อมูลเป็น .pdf ต้องติดตั้งโปรแกรม acrobat reader ก่อนครับ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 23613เขียนเมื่อ 11 เมษายน 2006 18:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 13:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี