ลปรร เพื่อการพัฒนา

 วิสัยทัศน์ "ศูนย์การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดรักษายาและสารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

 พันธกิจ "เพื่อการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการบำบัดรักษาและสารเสพติดฯ"

บรรยากาศด้านหน้าที่ติดต่อรับบริการ

เริ่มการสัมมนา ด้วยการทำความเข้าใจ และ สอบถามความ "คาดหวัง ของผู้เข้าร่วมสัมมนา"

รองพัชรีกำลัง เล่าวิธีการ "สุนทรียสนทนา"

ทีมงาน "ศูนย์ฯ ลปรร Best Practice"

นำเสนอผลงานกลุ่ม

โดยสรุปเท่าที่ JJ แอบสังเกตุการณ์ ทีมงานศูนย์ฯ ตั้งใจ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ ตั้งใจที่จะ พัฒนาสู้โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มีการเสนอแนะให้ ตั้ง CoP ( Community of Practice) และทีมงาน KKU_KM จะมาติดตามความก้าวหน้าอีกประมาณ ๖ อาทิตย์

JJ