เริ่มเวทีแสดงความคิดเห็นแบบกว้างขวางโดย นายสุรพล  จารุพงศ์  นำทีมวิทยากรกระบวนการจากกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ  กรมส่งเสริมการเกษตร  จัดกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคบัตรคำ  ในประเด็นหลักๆ 5 ประเด็นคือ
    1.ความคาดหวังต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
    2.ท่านได้ทำอะไรบ้างในปี 2549
    3.สำนักงานที่น่าอยู่
    4.ทำอย่างไรให้ทำงานสนุก
    5.คิดว่าจะปรับปรุงสำนักงานอย่างไรให้น่าอยู่
      นอกจากนี้  ยังสอดแทรก ด้วยเกมสร้างบ้าน  เกมฉีกกระดาษ  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วยังได้อิ่มท้องด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน
      จากเวทีแสดงความคิดเห็นได้ประเด็นมากมายเพื่อนำไปขยายผล โดยเริ่มจากประเด็นเร่งด่วนนำมาทำแผนระยะสั้น  ประเด็นอื่นๆที่ไม่เร่งด่วนทำเป็นแผนระยะยาวและระยะปานกลาง
      คาดว่าบรรยากาศการเรียนรู้คงมีอย่างต่อเนื่อง  ที่แน่ๆ วันที่ 17 เมษายน 2549 จัดเวทีใหญ่ทั้งจังหวัดอีกครั้ง