ภารกิจร่วมกัน ของกลุ่ม "สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านพื้นที่ และ ชุมชน"

       จาก Workshop วาระหลัก สสส. ปี 49 "60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เด็กและเยาวชน"   วันที่ 20 มี.ค. 49  กลุ่มที่ 3 "กลุ่มสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านพื้นที่และชุมชน"   ได้หารือภารกิจร่วมกันของกลุ่ม  ได้ 3 ระดับ  ดังนี้

         1. ระดับปฏิบัติ  เช่น การไปเยี่ยมเยียน ดูงาน และการสร้างกระแสจัดกิจกรรมร่วมกัน

         2. ระดับความรู้ โดยมีการเชื่อมข้อมูลให้กันและกัน

         3. ระดับนโยบาย  อาจสร้างแผนงานการคุ้มครองสิทธิเด็ก

      หลังปี 2549 อาจพัฒนาความร่วมมือสู่การสร้างนวัตกรรม โดยกลั่นประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมาร่วมกันทำงานในลักษณะเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (area base) โดยสร้าง "พื้นที่นวัตกรรม"  

        กลุ่มนี้จะนัดประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการต่อไป  หลังสงกรานต์   ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ประสานงานเด็กผ่านชุมชนความเห็น (0)