องค์ประกอบของ "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

   การทำบทบาท เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ หรือ Facilitator นั้น ต้องอาศัยความเพียรพยายาม  ความมานะอดทน ในการฝึกฝนตนเอง เพราะเป็นการทำงานที่เป็นเรื่องของทักษะ

   จากประสบการณ์ในการลองผิดลองถูก และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้ ข้อสรุปว่า  การทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ควรมี องค์ประกอบ 5 ตัว คือ

     ตัวที่ 1 ฟังเป็น

     ตัวที่ 2  สรุปเป็น

     ตัวที่ 3  บันทึกเป็น

     ตัวที่ 4  กระตุ้นเป็น  และ

     ตัวที่ 5  ใช้เครื่องมือเป็น

   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท่านต้องลองทำดู อย่าเพิ่งย่อท้อถ้าอยากจะเป็น "Facilitator" อย่างสมภาคภูมิ และรู้จริง  ทำเป็นจริง และพูดได้จริง.

                                          ศิริวรรณ  หวังดี

                                         11 เมษายน 2549