คลังความรู้ (Knowlekge Asset)หัวข้อ การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น

สรุปโดยพี่เกศหรือคุณเกศราภรณ์ ภักดีวงศ์ ที่ทำหน้าที่ทั้งคุณอำนวยและคุณลิขิตของกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 5 ส

ประเด็นหลัก/หลักการสำคัญ  ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ำเสมอ

เรื่องเล่า

- เช้ามาก็ดูความเรียบร้อยเปิดประตูห้องบริหาร และห้อง

ผอ. และทำความสะอาดโต๊ะทำงานอุปกรณ์ทำงานต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติงาน  และตรวจเช็คดูความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอม ฯ, เครื่องพิมพ์ เป็นต้น  แล้วพนักงานทำความสะอาดก็จะเข้ามาทำความสะอาด  ถ้าพบจุดไหนที่ไม่สะอาดก็จะให้ทำโดยดูแลครอบคลุมให้เต็มพื้นที่ เช่น ห้องประชุม ห้องผอ. และถ้าคนอื่นมาก่อนจะทำเหมือนกัน

- เกี่ยวกับความรู้เรื่อง 5 ส. ถ้ามีใครในห้องได้รับความรู้

ใหม่ ๆ  มาก็จะมาเล่าสู่กันฟัง และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง

- การทำกิจกรรม 5 ส.ของในห้องบริหารจะทำเป็นกิจวัตรประจำวันสอดแทรกไปกับงานประจำโดยอัตโนมัติ  ซึ่งตอนเย็นก่อนกลับบ้านทุกคนก็จะจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำงานไว้ในที่ของมัน โต๊ะจะไม่มีอะไรวางอยู่เลย  จะมีการพัฒนากิจกรรม 5 ส.ไปเรื่อย ๆ ส่วนที่ขาดจากการประเมินผลก็นำผลมาประเมินแก้ไขต่อไป

- ใครมาก่อนทำก่อนไม่ได้ เนื่องจากต้องให้บริการผู้ป่วยก่อน

- เนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน

- สำหรับงานเวชระเบียนจะมีเวรเช้าขึ้นปฏิบัติงาน 7 โมงเช้าทุกวัน

- ใครมาเช้าเรากำหนดให้เป็นคนทำกิจกรรม 5 ส. จะทำก่อนการเรียกคนไข้ หรือหลังเรียกคนไข้ก็ได้แล้วแต่สะดวก และเวรที่ขึ้นเช้าก็จะลง 15.30 น.  ก็ต้องเป็นคนเดิมที่เตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

- แบ่งความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่อย่างไร

- มีการกำหนดการทำงานโดยผู้ที่ขึ้นปฏิบัติงานเช้าเป็นผู้กำหนดการรับผิดชอบ

- มีการกำหนดหน้าที่ในการทำกิจกรรม 5 ส. และความรับผิดชอบของแต่ละคนหรือไม่

- มีโดยกำหนดไว้ชัดเจนโดยหัวหน้า

- ในฐานะเป็นประธาน 5 ส. ของตึกผู้ป่วยชาย เช้ามาจะมองด้วยตาทุกจุด เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย

- มีการแบ่งพื้นที่การทำ 5 ส. ในแต่ละวัน

- ตอนที่พี่บอกว่าเดินเข้ามาในตึก ได้ดูในนึก ถ้าพบพื้นที่นั้นมีหยากไย่ จะทำอย่างไร

- ก็จะแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ

- ถ้าเจ้าของพื้นที่ไม่อยู่จะทำอย่างไร

- จะมีผู้รับผิดชอบในเวรเช้าปฏิบัติ แล้วมีการตรวจบันทึกแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบต่อไป

- จะมีการประเมินเดือนละ 2 ครั้ง อาทิตย์ที่ 1 และที่ 4 ของเดือน

- ใครเป็นคนประเมิน

- มีเจ้าหน้าที่ของตึกเป็นผู้ประเมิน มี 3 คน

- ช่วงบ่ายของแต่ละวันจะมีการทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีประธาน 5 ส.ของตึกติดตามผลการประเมิน

- เช้ามาก็จะทำความสะอาดเตียง และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ถ้าประธาน 5 ส.ของตึกไม่มามีผู้ทำแทน คือ คุณตุ๊ นำทีมทำ 5 ส. และมีผู้ดูแลทำ 5 ส.ตลอด ส่วนใหญ่ประธาน 5 ส. จะขึ้นเวรเช้า จะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบเกี่ยวกับ เขตรับผิดชอบของตนเอง ว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

- ทุกเช้าจะช่วยพี่ ๆ สอดส่องดูทุกซองทุกมุม และตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงาน

- ทุกเช้ามาจะทำความสะอาดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

จำนวน 6 เตียง

- ถ้าว่างก็จะเดินตรวจตราดู และให้เจ้าของพื้นที่ทำตามที่เจอ

- มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ การทำงานในแต่ละวันเป็นวัน ๆ

- โดยเริ่มจากเตียงหลังคลอด (วันจันทร์) เตียง 9 – 12 จนถึงห้องพิเศษ ของวันอาทิตย์  เวรดึกก็จะช่วยทำ ถ้าทำไม่ทันก็ โอเคส่งต่อเวรเช้า  ถ้าเจอจุดสกปรก ก็จะแจ้งพนักงานทำความสะอาด

- กำหนดพื้นที่ให้พนักงานทำความสะอาด เช่น วันจันทร์ทำความสะอาดพัดลม ก็จะทำความสะอาดพัดลมทั้งตึก

- และเมื่อมีการใช้งานก็จะตรวจเช็คตลอด

สะอาดโตะเตียง จัดวัสดุอุปกรณ์ การทำงานให้พร้อม

เตรียมยาสมุนไพรใส่หม้อเพื่อเตรียมผู้มารับบริการสามารถใส่น้ำต้มได้เลย ถ้ามีสมาชิกไปอบรมดูงานก็มาเล่าสู่กันฟัง ทำกิจกรรม 5 ส. ในงานทุกวันศุกร์ ทุกเช้าในงานถ้าใครมาก่อนก็นำผ้าเช็ดมือใช้แล้วไปแลก

- เช้ามาต้องมองด้วยสายตาตรวจเช็คก่อน ในหอผู้ป่วย จะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และมีการบอกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปทำจุดที่บกพร่อง แจ้งพนักงานทำความสะอาดทำแล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบ  และมีการกระตุ้นการทำ 5 ส. ในแต่ละวันช่วงบ่อย มีการกระตุ้นทำ 5 ส.ในเขตรับผิดชอบ

- การทำความสะอาดเตียงประจำวัน ญาติผู้ป่วยมีส่วนร่วมทำด้วย เช่น เก็บของตู้ข้างเตียง โดยเจ้าหน้าที่ไม่บังคับ  ซึ่งญาติผู้ป่วยเต็มใจทำเอง

- ช่วงเช้าจะเร่งด่วน เวลา 07.30 น. ผู้ป่วยจะมารอรับบริการแล้ว จะให้บริการคนไข้ก่อน  ช่วงบริการคนไข้จะดูแลพื้นที่ด้วย ถ้าพบก็จะแจ้งคนทำความสะอาด

- เครื่องมือแพทย์จะจัดเก็บไว้ที่ห้องตรวจ และตรวจเช็คก่อนกลับบ้านทุกครั้ง และเช้ามาก็เช็คก่อนอีกครั้ง เวลา 11.00 น. คนไข้จะลดลง ก็จะทำ 5 ส. ย่อย และทำความสะอาดอีกตอน เวลา 16.00 น. (เช่น เช็คทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ด้วยแอลกอฮอล์)

- เช้ามาดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ตรวจเช็คอุปกรณ์ตั้งแต่เครื่องมือแพทย์ที่แพทย์ต้องใช้ ตรวจแก้วน้ำที่จะให้ผู้ป่วยดื่ม

- มีความภาคภูมิใจ สามารถดึงญาติผู้ป่วยมามีส่วนร่วมในการทำ 5 ส. โดยไม่ได้ใช้

- เช้ามาก็ตรวจเช็คดูแลความเรียบร้อยของห้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าพบชำรุดก็แจ้งงานซ่อม  ทำความ

สะอาดโตะเตียง จัดวัสดุอุปกรณ์ การทำงานให้พร้อม

เตรียมยาสมุนไพรใส่หม้อเพื่อเตรียมผู้มารับบริการสามารถใส่น้ำต้มได้เลย ถ้ามีสมาชิกไปอบรมดูงานก็มาเล่าสู่กันฟัง ทำกิจกรรม 5 ส. ในงานทุกวันศุกร์ ทุกเช้าในงานถ้าใครมาก่อนก็นำผ้าเช็ดมือใช้แล้วไปแลก

- เช้ามาต้องมองด้วยสายตาตรวจเช็คก่อน ในหอผู้ป่วย จะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และมีการบอกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปทำจุดที่บกพร่อง แจ้งพนักงานทำความสะอาดทำแล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบ  และมีการกระตุ้นการทำ 5 ส. ในแต่ละวันช่วงบ่อย มีการกระตุ้นทำ 5 ส.ในเขตรับผิดชอบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)