ผมเองได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ท่านเป็นคนที่ความมุ่งมั่นในการทำงานสูง และเป็นท่านคณบดีที่ทำงานแบบไม่ใบตอง คือ ไม่คลุมเคลือ ทุกอย่างต้องชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ ไม่ใช้ถ้อยคำที่สวยหรู แต่ปฏิบัติไม่ได้  นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทางธรรม โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ เวลาผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่ปฏิบัติธรรม  ผมจะรู้สึกภายในใจของผมเองว่า คนนั้นได้ฝึกปฏิบัติธรรม (พูดยังกับตัวเองเป็นคนมีธรรมะสูงนะครับ) เพราะถ้อยคำที่พูดออกมาเกี่ยวกับธรรมะนั้น เป็นสิ่งที่ได้แสดงถึงความรู้ที่ได้มาจากภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

     ได้อยู่ใกล้กับท่าน ผมรู้ว่าท่านทำงานหนักทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน 11 เมษายน นี้ (ราศีผู้นำ) ผมขอพลังแห่งเมตตาของหลวงพ่อพุทธชินราชและบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) ที่ผมเคารพนับถือ พึงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านคณบดีมีความสุขกาย สุขใจ และมุ่งหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จที่อาจารย์ปรารถนาทุกประการ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ