Best practice

วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ

   

          Best  practice วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วนำความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง(บุรชัย ศีริมหาสาคร.2548)

         Best  practice การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การทำงานอย่างหวังผลเลิศ แต่ให้ค้นหาวิอันเลิศ แล้วผลเลิสจะตามมาเอง"

 

         Best practice กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

             วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  practice) อันได้แก่ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา พระพุทธเจ้าทรงใชเวลานานถึง 6 ปีในการจัดการความรู้ที่จะสรุปเป็น Best practice โดยวิธีการดังนี้ คือ

             (1)  Share & Learn การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น โดยได้ไปศึกษาธรรมในสำนัก อาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่ก็ไม่ใช่ Best  practice

             (2)  การปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก (wrong tese & true tese) ด้วยการทรมานร่างกายให้ลำบากมากที่สุดจนยกเลิกเพราะมองดูว่าไม่ใช่ Best  practice

             (3)  การสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ทบทวนเหตุการณ์ผ่านมาเพื่อหาแนวทาง Best  practice โดยเปรียบเทียบกับพิณ 3 สาย คือ สายหย่อน สายตึง และสายกลาง ดังนี้

             - สายหย่อน คือการแสวงหาความสุขโดยการบริโภคกาม หลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไม่ใช้ทางพ้นทุกข์

            - สายตึง คือการทรมานตนเองให้ได้รับความลำบาก แต่ก้ไม่ใช่ Bese practice

            - สายกลาง(มัชฌิมาปฎิปทา) คือการปฏิบัติตามทางสายกลาง(มรรคมีองค์ 8)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน somsakradioความเห็น (0)