การฝึกงานในวันนี้เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงได้ทำต่อในส่วนที่เหลือจากวันที่ 7 เมษายน 2549  ซึ่งเป็นการแปลงไฟล์ word document เป็นไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม CutePDF และทำการอัพโหลดเอกสารที่ทำการแปลงแล้วนั้นขึ้นบนเว็บ host แล้วทำการ link เอกสารงานวิจัยต่างๆจนเสร็จ ด้วย moodle