วันนี้ได้ทำงานต่อจากวันที่ 7 เมษายนจนเสร็จ โดยงานที่ทำคือ

  • แปลงไฟล์งานวิจัยให้เป็น pdf โดยใช้โปรแกรม CutePDF
  • เพิ่ม course งานวิจัยโดยใช้โปรแกรม moodle
  • ทำ link เนื้อหาของงานวิจัยใน moodle
  • อัพโหลดไฟล์งานวิจัยใน moodle