สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอารี จันทร์คงหอม ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เช้านี้กำลังตื่นเต้นและสนุกกับการอบรม

การใช้บล็อกเพื่อจัดการความรู้ โดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน