หอพักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มุ่งส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   เอื้ออาทร แบ่งปันอยู่ดีและมีสุข