งานทำให้ชีวิตมีคุณค่า หน้าที่การงานทำให้ได้เข้าอบรมการสร้าง Blog เพื่อการจัดการความรู้ งานให้โอกาสฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่าและความหมาย งานทำให้ได้เพื่อนร่วมงานหลากหลาย งานคือชีวิต ชีวิตมีคุณค่าเพราะงาน