ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

กล้วยน้ำว้า ผักบุ้งนา

 

   

 

 

 

 

   

                    เศรษฐกิจพอเพียง

ของ

จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไทยสามารถ

96 หมู่ที่  3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว  โทร 0898090145

 

                      เพียงผักบุ้งนา  และกล้วยน้ำว้า

               ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            1.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด  ความจุประมาณ  15  ลิตรจำนวน  2  ใบ

            2.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด  ความจุประมาณ  30   ลิตร  จำนวน  1  ใบ

            3.  ถังน้ำพลาสติก /  โอ่งน้ำ / ถังแกลลอน  ความจุขนาด  200  ลิตร

            2. น้ำตาลทรายแดง  จำนวน  2  กิโลกรัม

            3.  กล้วยน้ำว้าสุก  จำนวน  3   กิโลกรัม

            4.  ผักบุ้งนาที่ปราศจากสารเคมี(เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้น)  จำนวน  3   กิโลกรัม

            5.  ผ้าขาวบางกว้าง  1  เมตร

            6.  กากน้ำตาล   จำนวน  10   ลิตร

  กิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            1.  ให้ทหารใหม่  เตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            2.  ทหารใหม่เตรียมและปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต หัวเชื้อแม่ ของปุ๋ยน้ำชีวภาพดังนี้

                      2.1  นำผักบุ้งนาที่เก็บตอนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นที่เตรียมไว้ล้างน้ำให้สะอาด มาชั่งน้ำหนักให้ได้  3   กิโลกรัม  แล้วหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ถังพลาสติก

                        2.2  นำน้ำตาลทรายแดงจำนวน  1   กิโลกรัม มาเทคลุกเคล้าผสมกับผักบุ้งที่อยู่ในถังพลาสติกปิดฝาถังหมักทิ้งไว้  15  วัน

                        2.3  เมื่อหมักครบ  15  วันแล้วให้เติมน้ำใส่ถังหมักผักบุ้งอีก    10    ลิตร  ปิดฝาทิ้งไว้อีก  30   วัน

                        2.4  เมื่อหมักครบ  45  วันให้นำน้ำที่ได้จากการหมักกรองด้วยผ้าขาวบาง   1  ชั้นนำกากผักบุ้งทิ้ง เก็บไว้แต่น้ำ ก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เป็น หัวเชื้อแม่

            3.  ทหารใหม่เตรียมและปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต หัวเชื้อพ่อ ของปุ๋ยน้ำชีวภาพดังนี้

                        3.1  นำกล้วยน้ำว้าสุกปลอกเปลือก มาชั่งน้ำหนักให้ได้  3   กิโลกรัม  แล้วหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ถังพลาสติก

                        3.2  นำน้ำตาลทรายแดงจำนวน  1   กิโลกรัม มาเทคลุกเคล้าผสมกับกล้วยน้ำว้าที่หั่นเรียบร้อยแล้วในถังพลาสติกปิดฝาถังหมักทิ้งไว้  15  วัน

                        3.3  เมื่อหมักครบ  15  วันแล้วให้เติมน้ำใส่ถังหมักกล้วยน้ำว้าอีก    10    ลิตร  ปิดฝาทิ้งไว้อีก  30   วัน

                        3.4  เมื่อหมักครบ  45  วันให้นำน้ำที่ได้จากการหมักกรองด้วยผ้าขาวบาง   1  ชั้นนำกากของเนื้อกล้วยน้ำว้าทิ้ง เก็บไว้แต่น้ำ ก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เป็น หัวเชื้อพ่อ

            4.  นำน้ำปุ๋ยที่เป็นหัวเชื้อพ่อ  และหัวเชื้อแม่จำนวนทั้งหมดมาเทผสมรวมกันลงในถังพลาสติกขนาดความจุประมาณ  30  ลิตร        จะได้ส่วนที่เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ 100  %  เรียกว่าหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำไปทำการขยายหัวเชื้อต่อดังนี้

                        4.1  นำหัวเชื้อชีวภาพที่ได้ จำนวน  10   ลิตร  และกากน้ำตาลจำนวน  10  กิโลกรัม ผสมรวมกับน้ำจำนวน    200  ลิตร  โดยผสมรวมกันในถังน้ำ ขนาดความจุ  200  ลิตร   หมักทิ้งไว้อีก  3  วันจะได้น้ำปุ๋ยชีวภาพที่มีความเข้มข้นมีสีน้ำตาลเข้มพร้อมใช้โดยการนำไปผสมกับน้ำให้เจือจางให้ได้สีชา (อัตราส่วน น้ำปุ๋ยชีวภาพเข้มข้น  1  ลิตร ต่อน้ำ 200  ลิตร  ใช้กับไม้ผล)  (อัตราส่วน น้ำปุ๋ยชีวภาพเข้มข้น  1  ลิตร  ต่อ  น้ำ  300  ลิตร ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ)แล้วนำไป รดต้นพืชให้เจริญเติบโตและงอกงามออกดอกออกผล

 

            ผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ

            1.  ทหารใหม่ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เป็นอาหารพืชที่ทำให้พืชทุกชนิดเจริญเติบโตให้ผลเร็ว และแนะนำรณรงค์ให้มีการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

            2.  ได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่สามารถผลิตใช้เองได้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี  ซึ่งทำลายดิน มีสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสียส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมมีมลภาวะเป็นพิษเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            3.  น้ำปุ๋ยชีวภาพทำให้ดินร่วนซุยไม่มีสารตกค้าง นำไปสู่ซึ่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            4.  ส่งผลต่อเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความเพียงพอต่อครอบครัว

            5.  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อจำหน่ายและเป็นรายได้สู่ครัวเรือน

 

  การขยายเชื้อเพื่อนำไปใช้

   

นำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ  100  %  10  ลิตร  ผสมกากน้ำตาล  10  กิโลกรัม  น้ำ  200  ลิตร                               

                                               

                                            หัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ

                                                   จำนวนประมาณ 

                                                         220  ลิตร

                                                      ทิ้งไว้  3   วัน

 

นำหัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ  1  ลิตร    หรือ      นำหัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ  1  ลิตร

ผสมน้ำ  200   ลิตร  รดไม้ผล                                       ผสมน้ำ  300   ลิตร  รดไม้ประดับ       

 

    งบประมาณที่ใช้    รวม     800      บาท

            1.  ผักบุ้งนา        งบประมาณ          -       บาท

            2.  กล้วยน้ำว้าสุก   3   กิโลกรัม  งบประมาณ      20      บาท

            3.  น้ำตาลทรายแดง จำนวน  2   กิโลกรัม       งบประมาณ     30   บาท

            4.  กากน้ำตาล  10   กิโลกรัม   งบประมาณ   100   บาท

            4.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ  15     ลิตร  จำนวน  2  ใบ  งบประมาณ   100    บาท

            5.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด   ขนาดความจุ  30   ลิตร  จำนวน  1   ใบ

งบประมาณ   50   บาท

            6.  ถังน้ำพลาสติก / โอ่ง   ขนาดความจุ  200   ลิตร   งบประมาณ   500   บาท

เงื่อนไข/ข้อจำกัดของผลงาน

          การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพมีข้อจำกัดเรื่องเวลา เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการทำ ประมาณ   48   วัน   ถ้าต้องการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  รดพืชผัก  ไม้ผล  ไม้ประดับ   โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล จะมีอายุช่วงสั้น  ต้องวางแผนกะระยะเวลาของการใช้ปุ๋ยกับต้นพืช ให้พอเหมาะกับระยะเวลาการหมักเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพทันใช้

แผนพัฒนากิจกรรมการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพในอนาคต

          ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  สามารถนำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพไปผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ได้อีก ซึ่งได้แก่น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างรถ  และน้ำยาล้างห้องน้ำ  ด้วยการศึกษาแบบโครงงานต่อไป

เอกสารอ้างอิง

          การศึกษาเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริ     มูลนิธิสามอาชีพกู้ชาติ

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์  โทร  0898090145

96  บ้านไทยสามารถ  หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหรียญชัย

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 232194, เขียน: 27 Dec 2008 @ 14:59 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 00:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 94, อ่าน: คลิก


ความเห็น (94)

เขียนเมื่อ 

แวะมาขอปุ๋ยน้ำชีวภาพเจ้าค่า...

สวัสดีค่ะท่านมหา

 • บันทึกใหม่มาให้อ่านแล้ว (แปลว่าลุ้นขึ้น....อิอิ ได้อ่านก่อนปีใหม่) อ้าวมีแต่ภาพ เดี๋ยวคงมีเนื้อหาตามมาใช่ไหมคะ...
 • ที่บ้านคุณพ่อสามีเป็นนักวิชาการเกษตรค่ะ ท่านทำน้ำชีวภาพด้วย ไว้เป็นอาหารเสริมให้ต้นไม้ในบ้าน (ใช้กากน้ำตาลกับเศษอาหาร)

อ้าวเนื้อหามาแล้ว (คือว่าเปิดบันทึกตั้งแต่ 15.05 น.ค้างไว้นานค่ะ)

เขียนเมื่อ 
 • ดิฉัน..รายงานตัวก่อนค่ะ  ครูคิม...อย่าทักผิดอีกนะคะ
 • กากน้ำตาลไปซื้อที่ไหนคะ
 • จะหัดให้เด็ก ๆทำบ้างค่ะ
 • เออค่ะ..ขอฟรี ๆ แบบศอนอแอ็ดบ้างได้ป่าวคะ
 • แวะมาทักทาย
 • ได้ข้อมูลดีมากค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ จะเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะ

ขอให้มีความสุขสุขภาพดีทั้งกายใจค่ะ

ดีจังเลย เรื่องดีแบบนี้ขอยกย่อง ชมเชย และขอให้กำลังใจลุงจ่า(คงไม่ว่ากันนะครับที่เรียกแบบนี้) เพราะเป็นคนดีของสังคมจริงๆ

ศึกษานิเทศ แอด ครับ เดียวส่งให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ใส่ต้นไม้กระถางดีปรับดิน

คุณดาวลูกไก่ครับ มหา พยามเอาเนื้อหาที่เป็นผังการขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพแต่ก็ไม่สมบูรณ์ ทั้งที่ มหาเคยไปเป็นวิทยากร ให้นักเรียน ได้จัดเอกสารให้ครู

สวัสดีครูคิม มหา ไม่ทักผิดหรอกครับ กากน้ำตาลซื้อได้ร้านขายของเกษตร ครูคิม จะหัดให้นักเรียนได้ครับ ดีเด็ก ๆ จะได้ขยายผลไปให้ผู้ปกครอง ศึกษารายละเอียด ขาดเหลืออะไร มหาจะให้เพิ่มเติม เสียดายรายละเอียดมหาไม่มีความสามารถเอาออกมาได้

ครูตาล ครับ มหา ขอบคุณมากที่แวะมาทักทาย

คุณหนูรี ครับ มหา อนุญาต ให้นำไปขยายผลได้เลยครับ

เขียนเมื่อ 
 • มาติดตามข้อสงสัย
 • คิดว่าจะไม่ตอบซะแล้ว
 • ขอสมัครเป็นแฟนนะคะ..แฟนประจำบล็อก
 • เพราะเด็ก ๆ ทำดินหมักแล้วจากความเอเฟื้อของท่าเกษตรปรีดา
 • ต่อไปต้องทำน้ำหมักชีวภาพอีก
 • บ้านไทยสามารถ..เคยผ่าน  ไปตาพระยา
 • ถ้ามีโอกาสจะพาลูก พาหลาน เหลน โหลนมาเยี่ยม

สวัสดีครับ คุณพิมล มองจันทร์ ครับ คนในชุมชนก็เรียกผม ลุงจ่า ไม่ว่ากันเองดี วิถีชีวิตเคยได้ยินอย่าง ลุงจ่า เหมือนเป็นพี่น้องกัน จะไปเยี่ยม

เขียนเมื่อ 

กำลังหาวิธีทำปุ๋ยชีวภาพพอดี จะได้เอาไปใช้ที่สวนทำไว้พักผ่อนตอนปลดเกษียรค่ะ ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอโทษค่ะ เกษียณ ค่ะ

เหรียญชัย
IP: xxx.128.61.131
เขียนเมื่อ 

คุณมาลี ครับ อ่านรายละเอียดให้ดี ผมว่าทำไม่ยาก แต่ต้องเริ่มต้นก่อน ได้ผลดีครับ

ผมโชคดีที่ชอบการเกษตร และได้ซื้อที่ไว้ 20 ไร่ ราคา สองหมื่นกว่าบาท และได้ทำการเกษตรพร้อมกับหยุดกินเหล้ามา 10 ปีแล้ว ทุกวันนี้อยู่อย่างพอเพียง

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

มาสวัสดี ยามบ่าย คลายเครียดค่ะ

..วันนี้  ไม่มีรูป หล่อๆ ไปให้ดู หรือคะ...มาทวงค่ะ...เอิ๊กเอิ๊ก

สวัสดีค่ะ..

มาดูวิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ..ค่ะ...ดีจังเลย...จะลองให้เด็กนักเรียนทำบ้าง..ขอให้มีความสุข นะคะ

เขียนเมื่อ 
 • พาน้องชาย..มาแนะนำค่ะ
 • ช่วยกัน ๆ อุ้มชูกันหน่อยนะคะ
 • หนักเท่าไหร่..เนี่ยยยย
 • มุมนี้สนุกค่ะ

http://gotoknow.org/blog/thaibaanphum/232294#top

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน...

 • มาเท้าคาง นั่งรอคุยเรื่อง..ทำน้ำชีวภาพ
 • คุณแม่ เคยทำ  และใช้...แต่ครูอ้อยไม่เคยถามท่านว่า..ผลเป็นอย่างไร
 • หากครูอ้อย ได้มีชีวิตผันแปร  เพราะคนอื่นมาเปลี่ยนให้..อาจจะต้อง พึ่ง..น้ำชีวภาพค่ะ
 • ตอนนี้  คงสถานะเดิมไปก่อน...เอิ๊กเอิ๊ก

คุยจบแล้วค่ะ...โชคดีปีใหม่นะคะ

ครูปู ครับ สวยดี

กำลังคิดถึงครูอ้อยอยู่พอดี ในเรื่องภาษา มหาไม่คุ้นเคยแป้นพิพม์ภาษาอังกฤษ พิมพ์บ่อย

คุณนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ ครับ ปีใหม่ สวยเปรี้ยวครับ

น้องชายครูคิม ชื่อแปลกจัง ยินดีรู้จักน้องชาย ครูคิม ด้วยความเต็มใจ

ครูอ้อย ครับ ลองให้คุณแม่ ทำน้ำลูกยอชีวภาพดู ไม่ยุ้งยาก 45 วันก็ดื่มได้

มหา มีรูปเดียวที่เอามาอวดถ่ายคู่ดารา แต่ของครูอ้อยสวยกว่า เป็นนางเอกด้วย

 • ท่านมหาค่ะ ตามมาเป็นตัวช่วยแล้วค่ะ ท่านมหาต้องการนำแผนผังขึ้นในบันทึก แผนผังพิมพ์จากโปรแกรมอะไรค่ะ เช่น Microsoft Word หรือ PowerPoint หรืออื่นๆ เช่น Visio Mind Map ฯลฯ ทำได้หลายวิธีค่ะ เซฟเป็นภาพนามสกุล *.jpg  หรือพีดีเอฟไฟล์ก่อน แล้วตกแต่งตามบันทึกคั่นบันทึก(6): ใส่สีสันบันทึก(ภาพ)ฉบับดาวลูกไก่
 • แต่ถ้าเป็นแผ่นกระดาษ ใช้การสแกนเซฟเป็นภาพก่อนค่ะ ถ้าไม่มีเครื่องสแกน ใช้กล้องดิจิตอลยิงเลยค่ะ (สมมุติว่ากำลังถ่ายภาพดอกไม้นะคะ) เอ้อ...งงไหมคะ

หรือส่งไฟล์มาให้ช่วยทำให้ก็ได้นะคะ เดี่ยวจัดให้ค่ะ

ขออภัยที่มาช้านะคะ กำลังทำมิวสิกโชว์งานปาร์ตี้ให้พรรคพวกค่ะ ^^

เขียนเมื่อ 

P

30. เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เมื่อ อา. 28 ธ.ค. 2551 @ 19:04
1039726 [ลบ]

สวัสดีครับคุณ ไทบ้านผำ มหา เหรียญชัย แวะมาเยี่ยม ยังไม่ได้ดูหมอ เพราะมหา ดูหมอเป็นเหมือนกัน

แอบเก็บมาจากบ้านไทบ้านผำโน้นแน่ะ...พี่มหาดูหมอได้จริงเรอะ..

 

มหา ดูหมอได้จริง ๆ ครับ

เขียนเมื่อ 
 • คุณเหรียญชัย
 • เอาความรุ้มาแบ่งปัน
 • สังคมเผื่อแผ่ครับ
 • ขอให้พรุ่งนี้ ปท ไทย เดินหน้าต่อไปได้นะครับ

คุณโรงงานครับ ดูข่าวหรือยังต่างคนต่างมีความเห็นต่างกัน โดยไม่คิดถึงบ้านเมือง

เขียนเมื่อ 

ครูคิมครับ สวยทั้งแม่ลูก ขอบคุณสำหรับ ส.ค.ส.2552

วันนี้ มหา กลุ้มใจกับประเทศไทย ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่นึกถึงคนไทยเลย

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

 

เขียนเมื่อ 

แต่งภาพวิ้ง ๆ ๆ ๆ

http://glitter.postjung.com/create.php

ง่าย ๆค่ะ

เข้าไปดูแล้วขอบคุณครับครูคิม ผู้ใจดี

เขียนเมื่อ 

โปรแกรมแต่งภาพใช้ที่นี่ที่นี่ก็ไดนะคะ

ง่ายดีค่ะ

http://www.photoscape.org

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่นำพระไปให้ที่บล็อกค่ะ

สวัสดีค่ะ

* มาขอปุ๋ยนำชีวภาพค่ะ  ....เด็กๆ ตั้งใจกันดีจังเลยค่ะ

* มีเชื้อพ่อเชื้อแม่ซะด้วย

* เข้าใจตั้งชื่อให้สื่อความหมายถึงเป็นผู้ทนุบำรุงลูก(ต้นไม้)ให้งอกงามเจริญเติบโตออกดอกผลเป็นประโยชน์ต่อไป...ครูพรรณา  เข้าใจถูกต้องไหมคะ

* สุขกายสุขใจนะคะ

                             

 • ติดตามมาดูวิธีทำน้ำชีวภาพ
 • ปัจจุบันก็ใช้ค่ะ
 • เอนกอนันต์   ใช้ดับกลิ่น  ฆ่าเชื้อ
 • รดน้ำต้นไม้
 • สลายจุลินทรีย์

ปีใหม่แล้วจ้า

คุณมนัญญา ครับ มหาขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

มาอวยพรอีกครั้ง...คราวแรกส่งแต่น้องหมีสีชมพูมาลืมบอกว่าขอให้พี่มหามีความสุขมากมากมากมากากกกกกกกกกกกกกนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • มาเยี่ยมคนเข้าเวร  2 ปีค่ะ
 • ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆๆ
 • พี่คิมมีบันทึกใหม่แล้วนะคะ
 • รีบ ๆ ไปฝากร่องรอยด้วยค่ะ
 • อ่านดี ๆ นนะคะว่าเขาทำอะไรกัน

           myspace layouts

 • สว้สดีปีใหม่ค่ะ
 • ขอให้มีความสุขมาก ๆ ตลอดไปนะคะ

สวัสดีปีใหม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่

สุขสดใส ซาบซ่า

กายาแข็งแรง ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้ความสุขเยอะๆนะคะ

คุณดาวลูกไก่ ครับ มหา ขอขอบคุณที่ส่งความสุขให้ปีใหม่ 2552

สวัสดีครับ คุณพรรณา ผิวเผือก ส่งปุ๋ยน้ำชีวภาพให้แล้วครับ ครูพรรณา เข้าใจถูกต้อง

มหา นั่งคอยศึกษานิเทศก์ แอ็ด จากปี 2551 ถึง 2552 ขอให้มีความสุขครับผม

สวัสดีครูคิม ผู้ใจดี มหา ได้รับความอนุเคราะห์รูปที่ประทับใจ และความสุข 2552

สวัสดีปีใหม่ทหารอากาศขนากยักย์

สวัสดีปีใหม่ครับ ครูตาล

สวัสดีปีใหม่คุณกระติก

สวัสดีปีใหม่คุณเก็จถะหวา มหาขอบคุณมากที่แวะเยียม

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2552

ขอให้ความสุข ประสบความสำเร็จกับทุกสิ่ง...นะคะ

 

 

                        สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีครับ คูณปลายฟ้า ( รักเอยฯ )ขอบคุณครับสำหรับคำอวยปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ คุณพรรณา ผิวเผือก(ไม่มีชื่อกลาง )ครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาอีกรอบ..เอ้หลายรอบแล้วนะเนี่ย...มาหาพี่มหามาดูดวงเจ้าค่า....อิอิ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่าน ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่าน ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

คุณสุเมธ สง่าลี ครับ ทดลองสูตรกล้วยดู เพื่อนผมไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เขายังใช้น้ำชีวภาพกับโสมที่เขาปลูก

คุณแอ็ด ครับ มหาไปขายของ โอทอป ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาสระผมสูตรมะกรูด น้ำป้องกันแมลงปราบศัตรูพืช ที่ มหาทำอยู่ขายเสร็จแล้วมหาจะดูหมอให้

เขียนเมื่อ 
P

คุณแอ็ด ครับ มหาไปขายของ โอทอป ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาสระผมสูตรมะกรูด น้ำป้องกันแมลงปราบศัตรูพืช ที่ มหาทำอยู่ขายเสร็จแล้วมหาจะดูหมอให้

 

ขายเสร็จแล้วมหาจะดูหมอให้..พูดจริงนะคะ..ขอให้ขายดิบขายดีนะคะพี่มหา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอนำไปให้เด็กน้อยที่รร.ทำนะคะ

อยากปรับปรุงดินพอดีเลยค่ะ

ขอให้มีความสุข ควเมเจริญในอาชีพการงาน

ร่ำรวยๆ หลับให้เห็นเงินหมื่น ตื่นก็ให้ได้เงินล้านค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกว่า เคยไปที่นี่ค่ะ ไปทำกิจกรรมสมัยป็นนิสิตมศว.ประสานมิตร ค่ะนานมาก ดีใจที่ได้เห็นภาพเก่าๆ ผุดขึ้นในใจ ขอบคุณค่ะ

คุณ krutoi ครับ ดีเด็กจะนำความรู้ให้ไปให้ผู้ปกครอง

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมรายวันจ้า..พี่มหา

มหา จะออกไปขายของแล้ว เดียว มหาดูหมอให้จริง

เขียนเมื่อ 
 • น้องมหา
 • พี่ครูคิมแวะมาอ่านอีกรอบค่ะ
 • เปลือกกล้วยต้องปอกทิ้งดวยหรือคะ
 • เห็นในรูป
 • ไปขายของ..เกี่ยวกับอะไร
เขียนเมื่อ 

ครูคิม ปลอกเอาแต่เนื้อชั่งให้ได้ 3 กก. ครับ

คือที่อรัญ ฯ มีงานปีใหม่ มหา เลยนำผลผลิตไปขายในงานได้ทั้งเงินและให้ความรู้ผู้ที่สนใจสนุกกับงานที่ มหารัก สำคัญคือไม่ขาดทุน

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะ
 • แวะมาทักทาย
 • ขอบคุณที่ให้ความรู้คะ

สวัสดีคุณ otd ที่อวยพรให้และก็เช่นกันพรนั้นกับคืนคุณ otd ดีใจที่แวะมาทักทาย ทดลองทำดูจะได้ประโยชน์มากกว่าคิด

เขียนเมื่อ 

แวะมาดูปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ

เผื่อนำสูตรไปให้โรงเรียนใช้บ้าง

เขียนเมื่อ 

แวะมาดูปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ

เผื่อนำสูตรไปให้โรงเรียนใช้บ้าง

เขียนเมื่อ 

แวะมาดูปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ

เผื่อนำสูตรไปให้โรงเรียนใช้บ้าง

 ครู วรรณ ครับ ได้เลยมหา ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ จะได้นำไปสู่ผู้ปกครอง ครูลองคิดดู การขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ หัวเชื้อ 10 ลิตร กากน้ำตาล 10 ลิตร น้ำ 200 ลิตร ปิดฝาทิ้ง 3 วันก็ได้ปุ๋ยชีวภาพ อัตราการใช้ 1:200 = 200x200 =มีปุ๋ยน้ำชีวภาพ 40,000 ลิตร

200 ลิตร ที่ขยายแล้วนั้น ถ้าไม่ใช้เลยยังขยายได้อีกรุ่น = ได้อีก 20 ครั้ง จะได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพถึง 4,000 ลิตร อัตราการ 1 ต่อ 200 = มีปุ๋ยน้ำ 800,000 ลิตร

มหา บรรจุขวดโคกขายให้โรงเรียน ขวดละ 20 บาท 200 ลิตร ขายได้

4,000 บาท เป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วย

สวัสดีคะท่านมหา

ผลิตใช้เวลานาน คงจะทำไม่ได้

ทำขายให้ดีกว่าคะ สร้างรายได้ให้ทหารใหม่

เขียนเมื่อ 

[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]

ท่านพี่มหา ..

 • หายไปสองสามวัน เลยแวะมา say hello  เด้อค่ะ

สวัสดีครับคุณประกาย~natachoei ที่~natadee

 • มหา นำขึ้นจดทะเบียนเป็นโอทอป
 • ออกขายงานโอทอปในอำเภออรัญประเทศ
 • ลูกชายมีเงินออมจากการขายในบัญชี 50,000 บาท
 • สวน มหา ไม่เคยซื้อปุ๋ยเคมีเลย

สวัสดีคุณ พวงพยอม

 • มหา ไปทำหน้าที่กรุงเทพฯ
 • มหา ไม่ใช้คนบ้านนอกเลย
 • เหนื่อยใจเหนื่อยกายกับพี่น้องที่แตกความสามัคคีกัน
พิรุณศักดิ์ บุญชัด
IP: xxx.47.108.175
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้มีความสุขความเจริญ ครับ

เข้ามาดู กำลังสนใจอยากจะลองทำดูบ้าง เพื่อใช้เอง

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้

 • สวัสดีครับคุณ พิรุณศักดิ์ บุญซัด ครับ
 • ในภาวะปัจจุบันนี้ต้องทำปุ๋ยใช้เองครับ
 • ลองทำบัญชีครัวเรือนเอง
 • ทำการเกษตร ต้นทุนมากกว่า รายรับขายผลผลิต
คุณกุ๊ก
IP: xxx.123.75.85
เขียนเมื่อ 

ได้ทดลองทำปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรกล้วยน้ำว้ากับผักบุ้งนาอยู่ อยากขอให้พี่มหาแนะนำเพิ่มเติม เรื่องการนำไปใช้ ดังนี้ครับ

1.อัตราส่วน1:200 ใช้กับไม้ผลนั้น ใน 1 ต้นควรจะให้ปุ๋ยน้ำกี่ลิตรครับ(ใช้วิธีการรด)หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแนะนำหรือเปล่าครับ

2.อัตราส่วน1:200 ใช้กับยางพาราได้ด้วยหรือไม่ ถ้าได้ใน 1 ต้นควรจะให้ปุ๋ยน้ำกี่ลิตรครับ(ใช้วิธีการรด)หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแนะนำหรือเปล่าครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนเมื่อ 

พี่ตั้งใจมาขอบคุณนะคะที่ส่งเว็บลิงค์ไปให้

วันจันทร์จะได้เรียนรู้กันทั้งครูและเด็ก

ขอบคุณในกุศลจิต

และความรู้ที่แบ่งปันค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาศึกษาโครงงานน้ำชีวภาพ..จากมูลนิธิ 3 อาชีพกู้ชาติค่ะ..ลุงมหา