เศรษฐกิจพอเพียง

ของ

จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไทยสามารถ

96 หมู่ที่  3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว  โทร 0898090145

 

                      เพียงผักบุ้งนา  และกล้วยน้ำว้า

               ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            1.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด  ความจุประมาณ  15  ลิตรจำนวน  2  ใบ

            2.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด  ความจุประมาณ  30   ลิตร  จำนวน  1  ใบ

            3.  ถังน้ำพลาสติก /  โอ่งน้ำ / ถังแกลลอน  ความจุขนาด  200  ลิตร

            2. น้ำตาลทรายแดง  จำนวน  2  กิโลกรัม

            3.  กล้วยน้ำว้าสุก  จำนวน  3   กิโลกรัม

            4.  ผักบุ้งนาที่ปราศจากสารเคมี(เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้น)  จำนวน  3   กิโลกรัม

            5.  ผ้าขาวบางกว้าง  1  เมตร

            6.  กากน้ำตาล   จำนวน  10   ลิตร

  กิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            1.  ให้ทหารใหม่  เตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            2.  ทหารใหม่เตรียมและปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต หัวเชื้อแม่ ของปุ๋ยน้ำชีวภาพดังนี้

                      2.1  นำผักบุ้งนาที่เก็บตอนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นที่เตรียมไว้ล้างน้ำให้สะอาด มาชั่งน้ำหนักให้ได้  3   กิโลกรัม  แล้วหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ถังพลาสติก

                        2.2  นำน้ำตาลทรายแดงจำนวน  1   กิโลกรัม มาเทคลุกเคล้าผสมกับผักบุ้งที่อยู่ในถังพลาสติกปิดฝาถังหมักทิ้งไว้  15  วัน

                        2.3  เมื่อหมักครบ  15  วันแล้วให้เติมน้ำใส่ถังหมักผักบุ้งอีก    10    ลิตร  ปิดฝาทิ้งไว้อีก  30   วัน

                        2.4  เมื่อหมักครบ  45  วันให้นำน้ำที่ได้จากการหมักกรองด้วยผ้าขาวบาง   1  ชั้นนำกากผักบุ้งทิ้ง เก็บไว้แต่น้ำ ก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เป็น หัวเชื้อแม่

            3.  ทหารใหม่เตรียมและปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต หัวเชื้อพ่อ ของปุ๋ยน้ำชีวภาพดังนี้

                        3.1  นำกล้วยน้ำว้าสุกปลอกเปลือก มาชั่งน้ำหนักให้ได้  3   กิโลกรัม  แล้วหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ถังพลาสติก

                        3.2  นำน้ำตาลทรายแดงจำนวน  1   กิโลกรัม มาเทคลุกเคล้าผสมกับกล้วยน้ำว้าที่หั่นเรียบร้อยแล้วในถังพลาสติกปิดฝาถังหมักทิ้งไว้  15  วัน

                        3.3  เมื่อหมักครบ  15  วันแล้วให้เติมน้ำใส่ถังหมักกล้วยน้ำว้าอีก    10    ลิตร  ปิดฝาทิ้งไว้อีก  30   วัน

                        3.4  เมื่อหมักครบ  45  วันให้นำน้ำที่ได้จากการหมักกรองด้วยผ้าขาวบาง   1  ชั้นนำกากของเนื้อกล้วยน้ำว้าทิ้ง เก็บไว้แต่น้ำ ก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เป็น หัวเชื้อพ่อ

            4.  นำน้ำปุ๋ยที่เป็นหัวเชื้อพ่อ  และหัวเชื้อแม่จำนวนทั้งหมดมาเทผสมรวมกันลงในถังพลาสติกขนาดความจุประมาณ  30  ลิตร        จะได้ส่วนที่เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ 100  %  เรียกว่าหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำไปทำการขยายหัวเชื้อต่อดังนี้

                        4.1  นำหัวเชื้อชีวภาพที่ได้ จำนวน  10   ลิตร  และกากน้ำตาลจำนวน  10  กิโลกรัม ผสมรวมกับน้ำจำนวน    200  ลิตร  โดยผสมรวมกันในถังน้ำ ขนาดความจุ  200  ลิตร   หมักทิ้งไว้อีก  3  วันจะได้น้ำปุ๋ยชีวภาพที่มีความเข้มข้นมีสีน้ำตาลเข้มพร้อมใช้โดยการนำไปผสมกับน้ำให้เจือจางให้ได้สีชา (อัตราส่วน น้ำปุ๋ยชีวภาพเข้มข้น  1  ลิตร ต่อน้ำ 200  ลิตร  ใช้กับไม้ผล)  (อัตราส่วน น้ำปุ๋ยชีวภาพเข้มข้น  1  ลิตร  ต่อ  น้ำ  300  ลิตร ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ)แล้วนำไป รดต้นพืชให้เจริญเติบโตและงอกงามออกดอกออกผล

 

            ผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ

            1.  ทหารใหม่ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เป็นอาหารพืชที่ทำให้พืชทุกชนิดเจริญเติบโตให้ผลเร็ว และแนะนำรณรงค์ให้มีการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

            2.  ได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่สามารถผลิตใช้เองได้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี  ซึ่งทำลายดิน มีสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสียส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมมีมลภาวะเป็นพิษเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            3.  น้ำปุ๋ยชีวภาพทำให้ดินร่วนซุยไม่มีสารตกค้าง นำไปสู่ซึ่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            4.  ส่งผลต่อเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความเพียงพอต่อครอบครัว

            5.  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อจำหน่ายและเป็นรายได้สู่ครัวเรือน

 

  การขยายเชื้อเพื่อนำไปใช้

   

นำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ  100  %  10  ลิตร  ผสมกากน้ำตาล  10  กิโลกรัม  น้ำ  200  ลิตร                               

                                               

                                            หัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ

                                                   จำนวนประมาณ 

                                                         220  ลิตร

                                                      ทิ้งไว้  3   วัน

 

นำหัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ  1  ลิตร    หรือ      นำหัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ  1  ลิตร

ผสมน้ำ  200   ลิตร  รดไม้ผล                                       ผสมน้ำ  300   ลิตร  รดไม้ประดับ       

 

    งบประมาณที่ใช้    รวม     800      บาท

            1.  ผักบุ้งนา        งบประมาณ          -       บาท

            2.  กล้วยน้ำว้าสุก   3   กิโลกรัม  งบประมาณ      20      บาท

            3.  น้ำตาลทรายแดง จำนวน  2   กิโลกรัม       งบประมาณ     30   บาท

            4.  กากน้ำตาล  10   กิโลกรัม   งบประมาณ   100   บาท

            4.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ  15     ลิตร  จำนวน  2  ใบ  งบประมาณ   100    บาท

            5.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด   ขนาดความจุ  30   ลิตร  จำนวน  1   ใบ

งบประมาณ   50   บาท

            6.  ถังน้ำพลาสติก / โอ่ง   ขนาดความจุ  200   ลิตร   งบประมาณ   500   บาท

เงื่อนไข/ข้อจำกัดของผลงาน

          การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพมีข้อจำกัดเรื่องเวลา เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการทำ ประมาณ   48   วัน   ถ้าต้องการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  รดพืชผัก  ไม้ผล  ไม้ประดับ   โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล จะมีอายุช่วงสั้น  ต้องวางแผนกะระยะเวลาของการใช้ปุ๋ยกับต้นพืช ให้พอเหมาะกับระยะเวลาการหมักเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพทันใช้

แผนพัฒนากิจกรรมการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพในอนาคต

          ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  สามารถนำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพไปผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ได้อีก ซึ่งได้แก่น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างรถ  และน้ำยาล้างห้องน้ำ  ด้วยการศึกษาแบบโครงงานต่อไป

เอกสารอ้างอิง

          การศึกษาเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริ     มูลนิธิสามอาชีพกู้ชาติ

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์  โทร  0898090145

96  บ้านไทยสามารถ  หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120