ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 2

                       การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

            เป็นการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 23 ซึ่งเน้นให้บูรณาการทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพเติบโตเป็นพลเมืองดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง

              การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านความรู้และด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการเรียนการสอนทุกครั้ง จึงมุ่งเน้นที่องค์รวมของความรู้มากกว่าองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาเป็นองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้

             การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้เสนอแนวทางไว้ 4 ลักษณะ คือ 1) การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว 2) การบูรณาการแบบคู่ขนาน 3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ 4) การบูรณาการแบบโครงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้

หมายเลขบันทึก: 22968, เขียน: 07 Apr 2006 @ 13:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • มาตรา 24(5) ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
  • มาตรา 30 ครูควรทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  • ทำอย่างไรจะส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้  น่าสนใจนะครับ