วันนี้(7 เมย.)ผมได้รับเชิญจาก สพท.นนทบุรี เขต 2 ให้เป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ระดับ8เดิม)ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

           การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารจากทุกภาคทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการอบรมรวม 151 คนตามหลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 6 วัน ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงาน"  ได้ให้ความรู้ที่มาของ Competency(สมรรถนะ)  การประเมินสมรรถนะ  การพัฒนาบุคลากร(ตนเอง)โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  รวมทั้งตัวอย่าง  เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาสมรรถนะ เป็นต้น  ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี