จากการประชุมเตรียมการ UKM3/48 ผมสังเกตเห็นประโยชน์ของการจัด workshop UKM ทุก 3 เดือนและเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พอสรุปได้ดังนี้ครับ
            1. ระยะเวลา 3 เดือน กำลังดีสำหรับการสรุปบทเรียนจากครั้งที่แล้วและการสรุปบทเรียนจากการแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานแล้วเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้เจ้าภาพครั้งต่อไปก็จะได้มีเวลาคิดสร้างสรรค์ให้มีอะไรที่ใหม่และมีประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้น
            2. การเวียนเป็นเจ้าภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้าน KM ในองค์กรที่เป็นเจ้าภาพเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็น KF และ Note taker ต้องมีการระดมคนที่เกี่ยวข้องมาทำ workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก
            3. มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมจะต้องเตรียมคนของตัวเองให้พร้อมที่จะเข้าร่วมจึงเป็นการขยายฐานคนที่จะต้องมาทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก KM มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากหัวปลา (Domain) ของแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไป
            4. เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด CoP ใหม่ ๆ ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง CoP ทุก ๆ 3 เดือน เนื่องจากบุคลากรจะรู้จักมักคุ้นและติดต่อปรึกษาหารือกันเพื่อพัฒนางานของตนเองโดยอัตโนมัติ เช่น ในปัจจุบันอาจจะมี CoPs เกี่ยวกับ CKO วิจัย การเงินและพัสดุ เป็นต้น
            5. การสื่อสารภายในของแต่ละมหาวิทยาลัย ความเข้าอกเข้าใจกัน การเห็นอกเห็นใจกันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีและดีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากต้องประสานงานกันเป็นเจ้าภาพ ประสานงานกันเข้าร่วม และยังจะได้แนวคิดและวิธีการของ KM ติดตัวกลับไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานของตนเอง
            6. เกิดการเทียบเคียงกัน (Benchmarking) ในทุก ๆ ด้าน เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือเกิดการแข่งขันกันทำความดี
            7. ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เดินทางไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดและต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีโลกทัศน์และจิตใจกว้างขึ้น นอกจากนี้ระหว่างเดินทางไปด้วยกันก็จะเกิดการคุ้นเคยสนิทสนมกันมากขึ้นทำให้กลับมาประสานงานกันได้ดีขึ้น
            8. ได้ฝึกความอดทนที่ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรที่มาจากต่างวัฒนธรรมการทำงาน
            9. ……………………(ช่วยกันเพิ่มเติมด้วยครับ)

            วิบูลย์ วัฒนาธร