การจัดการความรู้สายสนับสนุน

รวมพล คนรักสำนักงาน

วันนี้ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เชิญประชุมอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ การประชุม UKM ครั้งที่ 3/2548 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ขอนแก่น โดยมีประเด็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ การบริหารการเงินและพัสดุ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กันยายน 2548 ผมดีใจที่วันนี้สายสนับสนุนได้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้ที่มีอยู่ เรียกแบบภาษาชาวบ้านว่า ได้เป็นกบนอกกะลาบ้างนะ แต่ความจริงแล้วสายสนับสนุนหลายหน่วยงานได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยไม่ได้มีการจัดการความรู้ KM ทำให้ความรู้ที่มีอยู่เหมือนกับขยะความรู้ ถ้ารู้จักแยกแยะและนำมาใช้ประโยชน์แล้ว จะช่วยทำให้หน่วยงานสายสนับสนุนได้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ดังกล่าว ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการอย่างหนึ่ง คืองานการเงินและพัสดุ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารงาน ที่จำเป็นต้องมีการจัดการความรู้ ความคิดแวบหนึ่งที่เข้ามาในสมองของผม วันนี้คือ การวางระบบการควบคุมภายในที่ดีสำหรับเรื่องงานการเงินและพัสดุ ซึ่งเป็นงานที่มีภาวะความเสี่ยงในการดำเนินงาน และผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในงานการเงินและพัสดุ จะช่วยทำให้งานดังกล่าวมี 3 ป. ครับ คือ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จากการวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับการจัดการความรู้ภายในชุมชนสำนักงานเลขานุการ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (Office KM) ครั้งที่ 4 ที่คณะศึกษาศาสตร์รับเป็นเจ้าภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2548 นั้น ชุมชนสำนักงานเลขานุการไม่ควรพลาด งานนี้รศ. มาลินี ยังทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้กับชุมชนสำนักงานเลขานุการเหมือนเดิม แต่คาดว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับการพบกันในครั้งนี้ครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)