ผลงานศิลปะเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ศิลปะสะท้อนสภาพสังคมของมนุษย์

การเข้าใจประวัติความเป็นมาของศิลปะ แหล่งกำเนิดและแบบแผนของศิลปะแต่ละช่วงเวลาการเข้าใจศรัทธาหรือความเชื่อถือที่ทำให้เกิดศิลปะการเข้าใจว่าศิลปะสร้างด้วยวัสดุใดการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมความคลี่คลายและวิวัฒนาการทางสังคมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในช่วงเวลาของศิลปะการดำรงรักษาศิลปะเพื่อสืบทอดการดัดแปลงประยุกต์เพื่อนำมาใช้สร้างศิลปะใหมในปัจจุบันคือเหตุผลที่เราศึกษาศิลปะในอดีต <div align="center"> <table align="center" border="0">

   

 

 

</table> </div> <div align="left"> ผลงานศิลปะเป็นสมบัติของสังคมเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้เข้าใจสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ศิลปะนั้นๆถูกสร้างขึ้นผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นทางทัศนศิลป์เป็นผลรวมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างศิลปินผู้สร้างและผู้ชื่นชมผลงานศิลปะนั้น  ผู้สร้างถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ผู้ดูดูโดยใช้ประสบการณ์และความรู้ความคิดของตนเมื่อผู้สร้างและผู้ดูสื่อสารกันได้ถือว่าศิลปะได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์การศึกษาศิลปะในอดีตควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ1.แหล่งศิลปกรรมและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์2.สภาพสังคมและความเชื่อของสังคม3.ลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมด้านรูปแบบวัสดุและเทคนิค</div> <div align="center"> <table border="0">

       

</table> </div> จิตรกรรมคือเทคนิคในการสร้างภาพลวงด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมีลักษณะต่างกันนิยมเรียกชื่อตามวัสดุหรือเทคนิคที่ใช้สร้าง เช่นจิตรกรรมสีน้ำ จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีน้ำมันจิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมเฟรสโก  จิตรกรรมเป็นศิลปกรรมที่เก่าแก่แต่อดีตกาลเมื่อมนุษย์เริ่มสร้างศิลปะก็มีผลงานจิตรกรรม  จิตรกรรมเริ่มจากภาพจิตรกรรมในถ้ำ(cave painting)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน art appreciae paintingความเห็น (0)