ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 1

         การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student -Centered Learning)

                เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”

                การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอาชีวิตจริง และเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ผู้เรียนมีอิสรภาพ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ได้รับการฝึกให้มีศักยภาพในการสร้างรูปแบบการคิดอย่างมีระบบและมีวิจารญาณ เป็นผู้กระทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้

หมายเลขบันทึก: 22780, เขียน: 06 Apr 2006 @ 10:42 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ร่วมปฎิวัติการศึกษาเพื่อความเป็นไท

http://gotoknow.org/blog/plays-learns/320506