การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student -Centered Learning)

                เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”

                การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอาชีวิตจริง และเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ผู้เรียนมีอิสรภาพ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ได้รับการฝึกให้มีศักยภาพในการสร้างรูปแบบการคิดอย่างมีระบบและมีวิจารญาณ เป็นผู้กระทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”