ครุวิจัย เป็นโครงการที่สกว. ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ครูผุ้สนใจทั่วประเทสโดยแบ่งออกเป้น ๓ ศูนย์ ด้วยกันคือ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอดูดาวเกิดแก้ว และศูนย์ไดโนเสาร์ภุกุ่มข้าว

ฉันได้รับทุนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีท่าน รศ.ดร.ยรรยง  อินทร์ม่วงเป็นวิทยากร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัย

ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าถ้าจะปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปครูก่อน เพราะถ้าครูไม่เปลี่ยนความคิดแล้ว ครูจะไปสอนเด้กได้อย่างไร