จากผลการสรุปแบบประเมินวารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 4/2548 (ม.ค.-มี.ค 48) ได้ข้อสังเกตว่าการที่จะจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นสิ่งที่ทันสมัยและรวดเร็วจริง แต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งกลุ่มผู้รับวารสารส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลทาง internet จึงได้เสนอแนวทางว่า  ในการจัดทำ e-journal นั้นควรทำควบคู่กับรูปเล่ม ควรให้ e-journal เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอ่านวารสาร   click...

ผู้จัดการ