จะใ่ส่อาหารอะไรลงไปในคันนา  

เจ้าของเรื่อง พ่อหนู  คำไทย

ฐานการเรียนรู้บ้านไพล กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

สาระสำคัญ     ก่อนปลูกพืชลงไปในคันนาต้องทำดินให้มีชีิวิตด้วยการเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยการ ใส่ปุ๋ยหมักลงไปในดินคลุกเคล้าในบริเวณที่จะปลูกพืชให้พอประมาณ พอกับความต้องการของพืช