โครงงานเรื่อง        การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยใบมะละกอ

 

ผู้จัดทำโครงงาน    ด.ญ.ศศิมาภรณ์ สวัสดิ์ไธสงค์     ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  .......

 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน       อ. ชนิศา  

                 

  บทคัดย่อ  

       

  กิตติกรรมประกาศ

   

                                                          10/11/2551

 

 

    สารบัญ  

 

 

 

เรื่อง 

 

 

หน้า 

 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

 

บทที่  1  บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

วัตถุประสงค์ 

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 

บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

บทที่  4  ผลการศึกษา  (ผลการค้นคว้า)

บทที่  5  สรุปผล  ประโยชน์ที่ได้รับ  และข้อเสนอแนะ

 เอกสารอ้างอิง

  

 

 

 

  

 

บทที่   1 

 

บทนำ  

 

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน  

 

 

 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (มีในโครงงานประเภททดลองเท่านั้น )  

  ตัวแปรต้น     (  สิ่งที่สงสัย   เหตุ   สิ่งที่จัดให้แตกต่างกัน  )  

 

ตัวแปรตาม      ( สิ่งที่ติดตามดู  ผล  )


   

ตัวแปรควบคุม     ( สิ่งที่จัดให้เท่าๆกัน  มิฉะนั้นผลการทดลองจะเปลี่ยนไป)


 

 

วิธีการศึกษา    ( แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร)

 

 

 

 

                                                            บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………  

 

 

 

                                                        บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานหรือวิธีการทดลอง ประกอบด้วย
1.  วัสดุ อุปกรณ์
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

2.  วิธีการทดลอง / การดำเนินงาน

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

  บทที่   4 

 

ผลการศึกษาค้นคว้า  

 

( 1.   ข้อค้นพบหรือการตอบสมมุติฐาน   ผลที่ได้จากการศึกษา  2.    เขียนตามวัตถุประสงค์  

  อาจเสนอเป็น   3.   ตาราง   แผนภูมิ   กราฟ   เพื่อดูง่าย)

 

 

                                                                     บทที่ 5 

 

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผล 

 วิจารณ์ผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………


สรุปผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..........……………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………


ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...........................……………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………............………………………………… ………………………………………………………………..

 

                                                                  เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ