KM Lifecycle คืออะไรเอ่ย เมื่อพิจารณาจาก wording แล้วน่าจะหมายถึงวงจรชีวิตของความรู้หรือภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  การเปลี่ยนแปลงไปน่าจะหมายถึงการที่ความรู้หรือภูมิปัญญาหนึ่งๆอาจเป็น New Knowledge และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและอาจจะล้าสมัยเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป แต่ก็อาจมีบางภูมิปัญญาบางเรื่องก็อาจใช้ได้ตลอดกาลไม่มีวันล้าสมัย