Knowledge Management

จะทำอย่างไรดีให้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด

 What is KM?

        การนำสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรและนอกองค์กร ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรม กระบวนการ เทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เติมเต็มความรู้ แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดกับประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

 Why KM?

         เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์การติดต่อข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งแต่ละองค์ให้ความสำคัญกับการจัดระบบข้อมูล ข่าวสารที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันความต้องการของต้องการใช้ข้อมูล

Data  ข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่และรวบรวมเก็บไว้โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์หรือเนื้อหาสาระที่จะเกิดจากข้อมูลเหล่านี้

Information ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีผู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Knowledge สิ่งที่รับรู้ต่างสิ่งต่าง ๆ ไม่จากประสบการณ์ของตัวเองหรือจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อน แล้วนำความรู้ที่ได้นั้นมาวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ได้กับองค์กร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน oil KM MBAความเห็น (0)