km homework for first week

วันนี้ต้องทำให้ดีที่สุด พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

1. KM คือ ขบวนการที่สร้างเสริมระบบการทำงานประสานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม โดยนำความข้อมูลข่าวสารและความรู้ ความชำนาญแต่ละบุคคลมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ มาใช้ในการทำงานให้กับองค์กร และมาใช้ในการดำเนินชีวิต

3. Data คือ เนื้อความของข้อเท็จจริงที่ได้รับการรวบรวมไว้

   Information คือ สิ่งที่มีความหมายในเชิงเนื้อหาสาระสำหรับผู้รับ

   Knowledge คือ สิ่งที่รู้ไม่ว่าจะเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สะสมมา

4. Embeded Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร

   Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารหรือสิ่งที่สามารถจับต้องได้

   Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้จับต้องได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anuwat-blogความเห็น (0)