KM สิ่งใหม่ในการค้นหาและเรียนรู้

ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน ทุกอย่างในโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

     อย่างหนึ่งของโลก Cyber คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  KM ก็เป็นสิ่งใหม่ที่ชวนให้ค้นหาเช่นกัน

KM คืออะไร

         คิดว่าหลานคนคงสงสัยครั้งแรกที่ได้ยินคำน้  KM เท่าที่ทราบและได้สัมผัสเบื้องต้นตามความคิดของผู้เขียน ก็คือ การจัดการความรู้โดยนำวิธีการต่างๆเช่น ระบบสารสนเทศ มาเพื่อพัฒนาองค์กรและส่วนงานอื่นที่สนใจ  ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ทำไมต้อง KM

          เพราะ KM เป็นองค์ความรู้ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นองค์ความรู้(ที่คิดว่า)ใหม่และสามารถนำไปใช้จัดการความรู้ต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ  ทุกคนให้ความสำคัญต่อการศึกษา  องค์กรแต่ละแห่งก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น  โดยแต่ละแห่งก็มีการรวบรวมความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

           ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น  การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ก็เช่นกัน  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่ที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นผู้ที่จะนำความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาใช้นั้น  จะต้องก้าวให้ทันความรู้  โดยปัจจุบันผู้เขียนคิดว่าสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการรวบรวมความรู้ที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM for bizcomความเห็น (0)