KM คือ ?

ความรู้พื้นฐานKM

         หลังจากที่ข้าพเจ้าเคร่งเครียดและเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวัน   และยังต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านค่อนข้างนาน  ทำให้เพิ่มความอ่อนเพลียเข้าไปอีก  บ้านของข้าพเจ้าอยู่ใกล้ตลาดทำให้มีความสุขกับการเดินผ่านอาหาร ผลไม้ที่ส่งกลิ่น และสีสันชวนให้น่าจ่ายเงินเพื่อลิ้มรส

         เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านพร้อมอาหารและผลไม้ครบครัน  ก็นั่งลงศึกษาและเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ KM  มีผู้ศึกษาและให้ความรู้ด้าน KM มามากมายหลากหลาย  สำหรับข้าพเจ้าแล้ว  KM  คือ การเก็บรวบรวม จัดการ แบ่งบัน ประมวลความรู้จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรที่มีอยู่มากมาย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ และค้นหาข้อมูลมักจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ

         ตอนนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการความรู้ ความสามารถ และความชำนาญที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในองค์กรจึงมีความสำคัญยิ่ง  ซึ่งข้อมูล (Data) ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นข้อเท็จจริง  ที่จะต้องนำมาประมวลผลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศ (Information)  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการจัดการความรู้  ฐานความรู้จากสารสนเทศจะต้องนำระบบ และเกณฑ์การเชื่อมโยงเพื่อทำการถ่ายทอดความรู้ที่มีการจัดระเบียบข้อมูลและมีศูนย์กลางในการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า ความรู้ (Knowledge)

          KM มีประโยชน์อย่างไรมากมายหรือไม่  ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจัดการข้อมูล ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to learn KMความเห็น (0)