JJ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความก้าวหน้าการพัฒนางานประจำของทีม KM_KKU

ความคืบหน้า

 ในการจัดการแลกเปลี่ยน เรียน รู้ ของ ผู้อำนวยการกอง เลขาคณะวิชา   หัวหน้างานการเงินและพัสดุ และ ทีมงานวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ทีมงานจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในการการพัฒนางานคลัง พัสดุ  โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ผมขออนุญาตเรียนความก้าวหน้าของการ ลปรร ในการพัฒนางาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทีมงานมาเข้าร่วมเกือบ ๗๐ กว่าท่าน

 ผลสรุป หรือ การพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมบังเกิดขึ้นดังนี้ครับ

 ๑. หน่วยงานที่ส่งทีมงานมาครบทั้งคุณอำนวย คุณเอื้อ และ คุณกิจ คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ

 ๒.ภาพของการพัฒนาโดยรวมที่ชัดเจน คือ

  ๒.๑การนำระบบ GFMIS มาใช้ลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานครับ

  ๒.๒ลดระยะเวลาของการจัดหาพัสดุลงได้ร้อยละ ๕๐

 ๓. ทางศูนย์บริการวิชาการจะเป็นคุณประสานให้มีการหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาในประเด็นที่ ๒ ให้ดียิ่งขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ประจักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ อ.สุรเชาฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.พัชรี เป็น คุณเอื้อ และ คุณประสาน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจะได้การพัฒนางานด้านการคลังและพัสดุที่ดีขึ้นครับ

 ๔.ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.นเรศ ได้ให้ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการไปช่วยจัดสัมมนา KM เพื่อพัฒนาคน และ งาน อีกครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

2212

เขียน

08 Aug 2005 @ 13:52
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:04
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก