สรุปผลการคัดเลือก/ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 48

สรุุปผลการคัดเลือก/ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี  48

     1. การคัดเลือก/ตรวจเลือก ฯ ปี 48 ซึ่งได้ดำเนินการในห้วงวันที่ 1 - 11 เม.ย. 48 (เว้นวันที่ 6) คณะกรรมการคัดเลือก/ตรวจเลือก ฯ 162 คณะทั่วประเทศได้ดำเนินการคัดเลือก/ตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ ทภ.ต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบ 926 เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ ( 50 เขต 795 อำเภอ 81 กิ่งอำเภอ ) และมีผลการคัดเลือก/ตรวจเลือกฯ ทั่วประเทศ ดังนี้

          1.1 ทหารกองเกินมาเข้ารับการคัดเลือก/ตรวจเลือก ฯ จำนวน 474,420 คน

          1.2 ยอดความต้องการทหารกองประจำการ จำนวน 85,444 คน

          1.3 ทหารกองเกินที่ร้องขอเข้ากองประจำการ จำนวน 17,805 คน

                1.3.1 อายุ 18 - 20 ปี     จำนวน   6,366  คน

                1.3.2 อายุ 22 - 25 ปี      จำนวน     229  คน

                1.3.3 อายุ 21 - 29 ปี      จำนวน 11,210  คน

          1.4 ทหารกองเกินไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ (่ ม.25,ม.27 ) จำนวน 14,695 คน แยกเป็น

                1.4.1 ไม่มารับหมายเรียก ฯ ตาม มาตรา 25            จำนวน   9,185 คน

                1.4.2 ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือก ฯ ตามมาตรา 27    จำนวน   5,510 คน

     2. เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่มีทหารกองเกินร้องขอ (สมัคร) เข้ากองประจำการครบ 100 % จำนวน 89 เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ ( 11 เขต 59 อำเภอ 19 กิ่งอำเภอ )

     3. เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ  ที่มีทหารกองเกินร้องขอ (สมัคร) เข้ากองประจำการครบ 100 % (เต็มบางวัน หมายถึง เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่มีการตรวจเลือกหลายวัน) จำนวน 34 อำเภอ             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)