เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2548

โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็และเยาวชนเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

ตามมติคณะรัฐบาล เห็นชอบให้นำเงินรายได้ส่วนเกินจากการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว จัดสรรให้เป็นทุนการศึกษา และสงเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและแก้ไขความเดือดร้อน โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 79,014 คน เป็นเวลา  3 ปีต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ทำให้สามารถนำรายได้ไปจุนเตือนครอบครัวในด้านต่าง ๆ ได้

เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 นี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการเขียนเรียงความฯ ดังแกล่าว โดยเน้นการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนที่ยากจนที่ขาดพ่อและแม่ และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างลำบากมาก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถวายเป็นพระราชกุศล

โดยในส่วนของผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะออกเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในโครงการเขียนเรียงความฯ  ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 74 คน ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ในระหว่างวันที่  9 - 19 สิงหาคม 2548 นี้

สำหรับ ท่านไพบูลย์  เสียงก้อง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในโครงการเขียนเรียงความฯ  ดังนี้

วันที่  9  สิงหาคม  2548  เวลา 10.00  น. เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงกมลวรรณ  กองสันเที๊ยะ นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม   กทม. 

วันที่  10 สิงหาคม 2548  เวลา 08.00 น.  เยี่ยมบ้าน เด็กน้ำฝน  เพ็งเสถียร  นักเรียนโรงเรียนเบญจมินทร์  กทม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนโครงการเขียนเรียงความความเห็น (0)