ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง

tukky
Effective Presentation

ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง

ในภาวะปกติ คนทั่วไปมักจะรู้สึกประหม่าเมื่อต้องพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมาก และมักจะมีคำถามมากมายสำหรับผู้ที่จะต้องออกไปนำเสนอ (Present) เช่น จะเริ่มต้นอย่างไรดี จะวางท่าอย่างไรให้เหมาะสม จะจบอย่างไรให้สวย เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งถ้าเรามีความพร้อมทุกอย่างก็คงจะง่ายและคงผ่านไปได้ด้วยดี อะไรล่ะคือความพร้อม..... มันง่ายหรือยากกันแน่ ลองตามกันมาดูว่ารูปแบบการนำเสนอที่ดี เขาว่ากันอย่างไร ?

-การนำเสนอ หมายถึง กระบวนการถ่ายถอดความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด  ให้ผู้ฟังเชื่อและเกิดความเข้าใจในระยะเวลาจำกัด

-เมื่อผู้นำเสนอได้นำเสนออย่างชัดเจน ผู้ฟังก็จะมีความเข้าใจ เกิดความเชื่อถือ อันนำไปสู่การคล้อยตาม  และให้การสนับสนุนในที่สุด  ดังนั้นในการนำเสนอเรื่องใดๆ ในแต่ละครั้ง  ผู้นำเสนอจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

-การควบคุมตนเอง

-การควบคุมผู้ฟัง

-การควบคุมโครงเรื่อง

-การควบคุมตนเอง (Speaker Control) ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้

       การปรากฎตัว (Presence)

1.   การแต่งกาย เหมาะสมกับโอกาส  สถานที่  ถูกกาลเทศะ

2.   การวางตัว  เหมาะสมกับบุคคลที่พบ ทั้งการเดิน(ขึ้น/ลงจากเวที) การนั่ง(หลังตรง วางข้อมือบนโต๊ะ  เครื่อนไหวเมื่อจำเป็นและการยืน (วางเท้าเป็นรูปตัววี พร้อมจะเคลื่อนไหว)

3.   การใช้โสดทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบก่อนเริ่มใช้ เพื่อเตรียมความพร้อม

       ท่าทีที่มั่นใจ  (Poise)

          ท่านกำลังจะขายความคิดอะไร

-        เพื่อการจูงใจ/โน้มน้าว

-        เพื่อการเสนอข้อคิด

-        เพื่อการเสนอขออนุมัติ

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม  สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ

      เตรียมจุดเริ่มต้นและสรุปท้ายให้พร้อม

      -ทักทาย

      -แนะนำตัว

      -รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี

      -หวังเป็นอย่างยิ่งว่า.........

      -มีความมั่นใจว่า.......

      -ถ่อมตัว ไม่พูดก้าวร้าว ไม่โอ้อวด

      -มีอารมณ์ขัน

      -ใช้ภาษาพูด

เสียง จังหวะการพูด

-เสียง/ ระดับเสียง ชัดเจน ควบคุมพลังเสียง

-ตัดคำไม่จำเป็น (เอ้อ.....   อ้า....) คำกำกวม หยาบคาย ทิ้ง

-อย่าค่อนแคะ ทับถมผู้อื่น

-รักษาเวลา (พอดี หรือหด / ขยาย เมื่อจำเป็น

อาการตื่นเต้น

-มักจะแสดงอาการคอแห้ง หายใจไม่สะดวก ตาลาย ความคิดสับสน ลืมเนื้อเรื่อง มือและเสียงสั่น สามารถแก้ไขได้โดย

1. ซักซ้อมก่อนขึ้นเวที

2. ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซักซ้อมใหญ่

3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วให้ทำเหมือนครั้งที่ซักซ้อมดีทีสุดก็เพียงพอ

การเคลื่อนไหว ท่าทาง

-ควบคุมการวางเท้าอย่างมีสติ

-ใช้ท่าทางประกอบคำพูด ให้เกิดความสอดคล้องในการเคลื่อนไหว

-ดึงดูดความสนใจ ให้สายตามีหน้าที่ติดต่อและควบคุมผู้ฟัง

อย่างไรก็ตาม การควบคุมตนเองจะมีพลังได้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยในการสร้างความน่าเชื่อถือ คือ หลักฐานอ้างอิงที่สำคัญ ประกอบด้วย

-ประสบการณ์ส่วนบุคคล

-การเสนอทางเลือก แนวทางการเปรียบเทียบ

-ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

-ตัวอย่างที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวข้อง

-สถิติและข้อมูล

การควบคุมผู้ฟัง (Audience Control)

-ให้เกียรติผู้ฟัง

-พยายามสบตาผู้ฟังทุกคน เพื่อสร้างความสนใจตลอดระยะเวลาที่นำเสนอ

-ใช้ภาษาง่าย ๆ

-รู้พื้นฐานผู้ฟัง อาชีพ เพศ ความรู้ ฯลฯ

-รู้ความต้องการของผู้ฟัง

การควบคุมโครงเรือง (Material Control) มีหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้

-การจัดทำโครงเรื่อง จะต้องเตรียมบทสรุปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้(ทำแล้วจะได้อะไร อย่างไร) จากนั้นจึงเตรียมเนื้อเรื่องและบทนำ ประกอบด้วย

-บทนำ        10 – 15 %

-เนื้อเรือง    70 – 80 %

-สรุป           10 – 15 %

หลักการทำ short note ต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่จะนำเสนอให้มากที่สุด เรียงลำดับความสำคัญของหัวข้อให้ต่อเนื่อง มีการกำหนดหัวข้อย่อยไว้ในหัวข้อใหญ่ เพื่อช่วยในการขยายความ

โครงสร้างการนำเสนอ  ประกอบด้วย

-สถานการณ์ เวลาจะทำอะไรต้องมองสถานการณ์ก่อน

-ปัญหา  ดูว่าสิ่งที่เห็นมีปัญหาอะไร

-แนวทางการแก้ไข  ต้องนำหลักฐานอ้างอิงมาประกอบการนำเสนอ เพื่อความน่าเชื่อถือ ตอนท้ายสุด  ต้องนำเสนอ ประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรมด้วย

-ผลที่ได้รับ ต้องมีลักษณะเป็นนามธรรม ผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือ  ผู้ฟัง  ครอบครัว  องค์กร  สังคม  ประเทศชาติ

หลักการที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำการนำเสนอ เท่านั้น  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านได้ก็ต่อเมื่อได้มีการไปปฎิบัติ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องนำเสนอและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

                      จากสรุปการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  หัวข้าเรื่อง   ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง

 

 

 

 

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง

หมายเลขบันทึก: 219257, เขียน: 28 Oct 2008 @ 11:32 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

สวัสดีค่ะ

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ

ขอบคุณที่นำมาให้อ่านจดจำและนำไปใช้ค่ะ

สวัสดีค่ะ

***ขอขอบคุณและขอชื่นชม

***เป็นสิ่งที่นำไปใช้พัฒนาตนเองได้ดีค่ะ

ดีมากครับ โอกาสหน้าหาตัวอย่างให้ดูกันบ้าง

tukky
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ครูอ้อยที่แวะมาอ่าน พิมพ์อยู่หลายวันมากเลยค่ะ

tukky
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณกิติยา ดีใจค่ะที่เป็นประโยชน์

tukky
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณชนะที่แวะมาอ่าน เรื่องนี้ต้องนำแนวทางที่เสนอไปฝึกปฎิบัติอ่ะ

tukky
เขียนเมื่อ 

คุณBob ไม่ยอมอ่าน Blog วิชาการเลยนะ อุดซ่านั่งพิมพ์มาตั้งหลายวัน

Bob
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้าตุ๊ก Bob รายงานตัวในบล็อกวิชาการครับผม ขอสารภาพว่า ไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านบล็อกนี้เท่าไหร่ครับ เพราะว่ารู้สึกว่าต้องเป็นคนชำนาญเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นได้ แต่พอมาเปิดเจอเรื่องนี้เข้า เห็นว่าน่าสนใจดี เลยอ่านดูครับ

ดีมากๆ เลยครับน้าตุ๊กครับ เรื่องนี้ "ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง" เพราะการพูดให้คนหลายๆ คนฟังนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะครับ ถ้าไม่มีศิลปะในการพูด ไม่มีการจูงใจด้วยอวัจนะภาษาแล้วล่ะก็ บอกได้คำเดียวว่า ตายครับ แค่ไม่มีใครสนใจฟังในเรื่องที่เรานำเสนอเราก็แย่แล้ว หน้าแตกหมอไม่รับเย็บแน่ๆ ครับ ตอนอั๋นเรียน ม.ปลายก็มีวิชาการพูดในที่ประชุมชน ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเรียนตอน ม.๖ ครับ อาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้แหละครับ แต่ไม่ละเอียดเท่า เพราะมันเป็นการเรียนขั้นพื้นฐาน แล้วก็ให้ออกมาพูดหน้าชั้นทีละคน คนละ ๕ นาที เรื่องอะไรก็ได้ครับ ที่ตนเองถนัด เป็นการให้ฝึกตนเองโดยที่อาจารย์ก็จะแนะนำติงเตือนในข้อบกพร่องหลังจากที่แต่ละคนพูดจบ เพื่อให้ได้กลับไปฝึกตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ครับ พอมานั่งอ่านเรื่องนี้ เชื่อมั้ยครับว่า ภาพบรรยากาศสมัยเรียนตอนนั้นมันผุดขึ้นมาเลยครับ

tukky
เขียนเมื่อ 

ตอนที่น้าตุ๊กอบรมหลักสูตรนักบริหาร ก็มีวิชา Presentation สอนทฤษฎี แล้วก็ฝึกพูดบนเวที  แต่ต้องจับสลากว่าเราจะได้เรื่องอะไร แล้วไปทำการบ้าน พูดคนละ 15 นาที น้าตุ๊กเกือบจะจับได้เรื่อง พูดเรื่องตลก มีพวกพี่ ๆ เค้าอาสาว่าถ้าน้าตุ๊กได้เรืองพูดเรื่องตลกจะแลกให้  เค้าดูแล้วน้าตุ๊กคงตลกไม่ออกแน่ ๆ

Bob
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้าตุ๊ก น้าตุ๊กครับ ตอนนั้นมีสอบพูดหน้าชั้นด้วยนะครับ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน และข้อเขียนอีก ๑๐ คะแนน รวมเป็น ๒๐ อั๋นได้เต็มครับ คะแนนพูดได้เต็ม แต่คะแนนข้อเขียนได้ ๙ ครึ่ง อาจารย์ท่านปัดให้เป้น ๑๐ เต็ม เพื่อนๆ ผู้ชายมันว่ากันใหญ่เลยครับ แหะ แหะ

sarunya
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณคุณต๊กมากที่มีงานวิชาการที่ดีในการพัฒนาคน โดยเฉพาะคนในองค์กรให้เกิดความมั่นใจในการพูด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพูด "ศิลปะการพูดเพื่อครองใจผู้ฟัง"เป็น เรื่องที่หลายๆคนสนใจ

ขอบคุณ คุณตุ๊กที่นำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟัง

tukky
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณSarunya ดีใจนะค่ะที่เป็นประโยชน์กับหลาย ๆ คนค่ะ

ขอให้มีความสุขนะค่ะ

สวัสดีค่ะ

พูดดีเป็นศีรแก่ปาก พูดมากปากมีสี หากพูดมากๆแล้วมันดี ปากเป็นศรีเพิ่มเสน่ห์เท่นักเอย....ชอบค่ะ ได้ความรู้ดีด้วย ขอบคุณนะคะ

สวัสดี ครับ คุณ P  tukky

 

เป็นบันทึก ที่สรุปประเด็น สาระ ได้ ชัดเจน ลงตัว ง่ายต่อการอ่าน

ทำความเข้าใจ และรำไปปฏิบัติ ครับ

ที่ผ่านมา ผมยังคงต้องปรับในหลาย ๆ สิ่ง เพราะ เวลาอยู่บนเวทีเนี่ย

ความเคอะเขิน....และการร้างเวทีไปนาน ๆ ทำให้เราลืมบางอย่างไป

บันทึกนี้....ช่วยเตือนได้มาก ครับ

ขอบคุณ ครับ

ด้วยความระลึกถึง