ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  " การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดย.............."  ซึ่งความหมายของคำว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ก็ได้ให้ไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะแล้วว่า  คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการทดสอบจากแบบทดสอบเรื่องงานและพลังงาน   แต่มีกรรมการประเมินท่านหนึ่งได้ตำหนิว่า  ให้ใช้คำว่า  "ผลการเรียน"  แทน  ซึ่งดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่  ตอนเรียนปริญญาโทมาก็ใช้แต่คำว่าผลสัมฤทธิ์   คำว่าผลการเรียนน่าจะใช้ในการรายงานผลที่ออกมาเป็นเกรดต่าง ๆ  ไม่ใช่หรือคะ

       ถ้าเป็นแบบนี้ดิฉันต้องแก้ไขตามที่คณะกรรมการตำหนิมาหรือไม่   ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ