ทำอย่างไรให้ได้คะแนนการควบคุมภายในสูง

 

- การที่ศูนย์นวัตกรรมไหมได้คะแนนในการควบคุมภายในสูง เนื่องจาก ศูนย์นวัตกรรมไหมเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก บุคลากรมีไม่มากและทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในมาก ดังจะเห็นได้ว่ามีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ

- เริ่มต้นจากการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หลังจากนั้น รศ.มยุรี ภารการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์นวัตกรรมไหม (ขณะนั้น) ได้ชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงเหตุผลที่จะต้องทำคู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือการวางระบบการควบคุมภายในศูนย์นวัตกรรมไหม

- ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ รักษาการเลขานุการศูนย์นวัตกรรมไหม (ขณะนั้น) ได้จัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ (Quality assurance) ให้กับบุคลากรศูนย์นวัตกรรมไหม และได้ย้ำให้นำวงจร PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลชี้แจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก และเขียนขั้นตอนของภารกิจนั้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้ในการประชุมการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่จัดโดยมหาวิทยาลัย

- ศูนย์ฯ ได้ส่งหัวหน้างานทุกฝ่ายเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินฯ ซึ่งบุคลากรได้นำข้อมูลที่เตรียมไว้ไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างๆ

- หลังจากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากวิทยากร ทุกฝ่ายได้ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ และส่งให้กับผู้บริหารตรวจสอบและแก้ไข

- การจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์นวัตกรรมไหม บุคลากรทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดทำรายงานนี้ทำให้มองเห็นภาพอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจว่าศูนย์ฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรของศูนย์ฯด้วย

--------------------------------------