ทำอย่างไรให้ได้คะแนนการควบคุมภายในสูง

ทำอย่างไรให้ได้คะแนนการควบคุมภายในสูง

 

- การที่ศูนย์นวัตกรรมไหมได้คะแนนในการควบคุมภายในสูง เนื่องจาก ศูนย์นวัตกรรมไหมเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก บุคลากรมีไม่มากและทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในมาก ดังจะเห็นได้ว่ามีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ

- เริ่มต้นจากการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หลังจากนั้น รศ.มยุรี ภารการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์นวัตกรรมไหม (ขณะนั้น) ได้ชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงเหตุผลที่จะต้องทำคู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือการวางระบบการควบคุมภายในศูนย์นวัตกรรมไหม

- ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ รักษาการเลขานุการศูนย์นวัตกรรมไหม (ขณะนั้น) ได้จัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ (Quality assurance) ให้กับบุคลากรศูนย์นวัตกรรมไหม และได้ย้ำให้นำวงจร PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลชี้แจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก และเขียนขั้นตอนของภารกิจนั้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้ในการประชุมการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่จัดโดยมหาวิทยาลัย

- ศูนย์ฯ ได้ส่งหัวหน้างานทุกฝ่ายเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินฯ ซึ่งบุคลากรได้นำข้อมูลที่เตรียมไว้ไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างๆ

- หลังจากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากวิทยากร ทุกฝ่ายได้ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ และส่งให้กับผู้บริหารตรวจสอบและแก้ไข

- การจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์นวัตกรรมไหม บุคลากรทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดทำรายงานนี้ทำให้มองเห็นภาพอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจว่าศูนย์ฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรของศูนย์ฯด้วย

--------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์นวัตกรรมไหมความเห็น (3)

audit03.msu.
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทางศูนย์นวัฒกรรมไหมมากค่ะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆที่ทางนวัฒกรรมไหมได้จัดทำการควบคุมภายในและได้รับผลการประเมินในวงรอบที่ผ่านมาในระดับดี หน่วยงานใดที่ต้องการเข้ามาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก็เชิญนะค่ะ

Audit 1
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 

     ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ   ศูนย์นวัตกรรมไหม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ มมส. ที่ได้กรุณาเล่าประสบการณ์การจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ได้รับทราบ     นำว่าเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้บริหารในองค์กร ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงทำให้

เกิดพลังขับเคลื่อนอันมหาศาลในหน่วยงาน เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากร และความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

ศูนย์นวัตกรรมไหม  จึงประสบความสำเร็จในการควบคุมภายใน ได้รับคะแนนการประเมินการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน มมส. อยู่ในระดับต้น ๆ ของหน่วยงานภายใน มมส. จำนวน 53 หน่วยงาน

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป   เพื่อประโยชน์ และแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น นะครับ

    

 

warunee
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

 ขอขอบคุณที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ยินดีน้อมรับชุมชน นักรักบริการ

นะคะ ขอให้แสดงความคิดเห็น เพราะเป็นนักเขียนมือใหม่ วัน ๆ หนึ่ง ใช้การพูดคุยค่อนข้างมาก แต่เขียน(บันทึก)น้อย อ่อนประสบการณ์  และขอแสดงความยินดีกับศูนย์ที่ได้รับรางวัล มีผู้ร่วมงานที่เก่ง เอาใจใส่และพร้อมไปกับองค์กรเสมอ ๆ