ก่อนอื่นผู้เขียนขอเกริ่นนำก่อนเข้าเรื่องราวก่อน  เพื่อให้เพื่อนๆที่มาอ่านเข้าใจที่มาเล็กน้อย   ทั้งนี้เพราะ เนื่องมาจาก สถานการณ์อ้วนลงพุงทั่วโลก  ซึ่งมีต้นเหตุหลักคือ การบริโภค และการใช้แรงกายของคนเรา    จึงทำให้ องค์การอนามัยโลกซึ่งเหมือนคุณหมอที่ดูแลสุขภาพของประชากรทั่วโลก   ได้แนะนำ Global Strategy (:DPAS)     คือ  มาตรการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนลงพุง   ที่มุ่งส่งเสริมพฤติกรรม

1. การบริโภคอาหารที่เหมาะสม   (Diet)

 2. การใช้แรงกาย   (Physical Activity)  โดยภาคส่วนต่างๆ ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ และ มีนโยบาย - มาตรการ สนับสนุน

         และนี่ถือเป็นความจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนโครงการ   DPAC  ระยะที่ 2

ที่คราวนี้กรมอนามัย  มุ่งส่งเสริมให้เกิด   

    องค์กร - ชุมชนไร้พุงต้นแบบ    หมายถึง  องค์กรเชิงพื้นที่ คือ อปท . หรือ สถานประกอบการ /องค์กรรัฐ ที่ ...

1.มีคณะกรรมการการบริหารจัดการองค์กร ที่มุ่งการเป็นองค์กรไร้พุง

2.มีนโยบายสนับสนุนการเป็น “องค์กรไร้พุง” ที่สมาชิกเห็นชอบ

3.มีแผนดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากร เพื่อการดำเนินงานตามแผน จนเกิดผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

4.มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับ พฤติกรรมการบริโภค และการใช้แรงกาย

5.มีกระบวนการพัฒนาทักษะลดพุงให้กับ ประชากรหรือสมาชิกในความดูแล

ต้องมีวิสัยทัศน์  

       อปท. และองค์กร    ที่เข้าร่วม มีขีดความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายไร้พุง และสามารถสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย พื้นที่ปฏิบัติการสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนนอกพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการต่อเองอย่างเข้มแข็ง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อปท. องค์กรอื่นๆ และโรงเรียน ที่ร่วมโครงการ มีขีด ความสามารถที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพฤติกรรมด้านโภชนาการและการบริโภคและการใช้แรงกายอย่างเหมาะสม

2. อปท. องค์กรอื่นๆ และโรงเรียน ที่ร่วมโครงการ เป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง ที่ช่วยขยายผลให้กับองค์กรและชุมชนอื่น

3. องค์กรและชุมชนอื่น ที่ได้รับข่าวสาร มีความตื่นตัว และริเริ่มดำเนินการ โดยเรียนรู้จากองค์กร และชุมชนที่ร่วมโครงการ

4. ปัจจัยเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิตของคนไทยลดลง

                                                 ********************************

                       จากเหตุผลข้างต้น ท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10  ( นพ.สมพงษ์    สกุลอิสริยาภรณ์ ) ต้องการให้ศูนย์ฯ หารูปแบบในการให้บริการ   องค์กร/ ชุมชนไร้พุงต้นแบบ   กับหน่วยงานที่มาตรวจสุขภาพกับคลินิกส่งเสริมสุขภาพของเรา  เพื่อออกไปให้บริการเชิงรุกส่งเสริมและป้องกันที่หน่วยงาน     

             

                           ผอก.ศูนย์อนามัยที่ 10  (นพ.สมพงษ์    สกุลอิสริยาภรณ์)

                 ท่านจึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมา ลปรร  กันเพื่อหารูปแบบ   เช่น

             

                         ผอ.โรงพยาบาล (นพ.ภิศักดิ์   เลิศเรืองปัญญา )  

                             พี่ต้อยคนสวย                                  พี่น้อยคนงาม

            

              เชิญ พี่ต้อย หัวหน้าพยาบาล ( อำนวยศรี  เอกมณี )    พี่น้อย หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

( พันธิภา  โสนุตมางค์)     และที่ขาดไม่ได้  คือเจ้าหน้าที่จากคลินิกส่งเสริมสุขภาพที่ผู้เขียนทำงานอยู่

              ขณะเดียวกันผอ.สมพงษ์   ได้เชิญ  นพ.วิวัฒน์     เชวงชัยยง       อดีต ผอก.โรงพยาบาลประจำจังหวัดลำพูน และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขต 1  

          

             

                                             นพ.วิวัฒน์     เชวงชัยยง       

            ซึ่งกรุณามาเป็นเกียรติมาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับทีมส่งเสริมสุขภาพ   ต่อไปพวกเราจะเรียกท่านว่า อาจารย์   โดยในขั้นแรกเราวางแผนกันว่า  จะออกไปหาองค์กรหรือ หน่วยงานที่พร้อมและยินดีเข้าโครงการกับเราก่อน  

         โดย ผอ. สมพงษ์  ยังได้กล่าวกับพวกเราไว้ว่า    “ ต่อไปผมจะให้พวกคุณออกไปให้บริการนอกพื้นที่  ไปขายไอเดีย  ไปเป็นวิทยากร   มากกว่าการเป็นผู้ตั้งรับให้บริการแบบปัจจุบัน.......ว้าวๆๆๆๆ............อิ อิ  ”     ทำได้ไหมเนี่ย  !!!

เอ้าเร่เข้ามา  ๆ    ใครต้องการเข้าโครงการกับผู้เขียนบ้าง   เชิญสมัคร  แต่..ต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถไปให้บริการได้นะจ๊ะ..