วิทยุชุมชนคนชุมพร..มิติการเตรียมความพร้อมภาคประชาชน

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เมือวันที่ 11ตุลาคม2540 มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงต่กิจกรรมวิทยุกระจายเสียงเป็นอย่างมาก..โดยเฉพาะในมาตรา 40  ที่บัญญัติไว้ว่า

           " คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งเสริมวิทยุ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ..ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลคื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด "

           จากวันนั้น..จนถึงวันนี้..การกระจายอำนาจสู่ภาคประชาชน ในด้านการมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวก็กลับกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน..หลายครั้งเราก็ได้ยินข่าวว่ามีการจับกุมผู้ดำเนินการสถานีวิทยุบางสถานีที่ทำไม่ถูกกฏเกณฑ์ชั่วคราวที่วางไว้...โดยเฉพาะประโยคที่ต่อจากข้อความข้างต้น ซึ่งระบุว่า.." การทำงานตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ทั้งในด้านการศึกษา  วัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและสาธารณะอื่น ๆ รวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม"   ปรัชญาที่แท้จริงของวิทยุชุมชนคื "วิทยุชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน" ซึ่งคือหลักประชาธิปไตย.เป็นมิติที่ใช้สื่อวิทยุเป็นการพัฒนาเพื่อการพัฒนา  วิทยุชุมชนเป็นระบบการกระจายเสียง ที่มีกลุ่มเป้าหมายแคบเฉพาะในท้องถิ่น และมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง

             ในต่างประเทศก็มีการส่งกระจายเสียงในระบบวิทยุชุมชน เช่น อังกฤษ อเมริกา สวีเดน ฯลฯ เช่นที่สถานี KPFA   ในเขตเบิร์กเลย์ แคลิฟอร์เนีย ก็มีการใช้เครื่องส่งที่มีรัศมีการส่งไม่กว้างนัก ครอบคลุมผู้ฟังที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน  การดำเนินงานไม่แสวงหาผลกำไร  และงบประมาณที่ใช้ก็ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

             ในจังหวัดชุมพรของเรา..ก็มีบุคคลหลายๆท่านที่ได้ต่อสู้ทำงานเพื่อรักษาสิทธิด้านการสื่อสารที่รัฐกระจายอำนาจมาให้ โดยกระทำในลักษณะการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน มีคุณธรรมนูญ  เศวตเวช  เป็นแกนนำ และมีทีมงานอีกหลายท่านที่ได้ก่อตั้งเป็นชมรมวิทยุชุมชนคนชุมพร   หลังจากที่ได้รับการอบรมจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร เมื่อ  วันที่ 19-20 สิงหาคม  2545  ซึ่งถือเป็นการจุดประกายเริ่งต้นของการทำงานวิทยุชุมชน..ระยะแรกก็มีการรวมตัวกันในกลุ่มคนชุมพรที่มีความสนใจในเรื่องนี่  มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกันเพิ่มเติมที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร..มีการประชุมกันทุกวันเสาร์..เมื่อมีความมั่นใจและมีความพร้อม ทางชมรมก็ติดต่อไปขอเวลาจากทางสถานีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานีหลักของจังหวัดชุมพร ซึ่งก็ได้รับความเอื้อเฟื้อด้วยดี  เช่น สถานีวิทยุศูนย์กลางทหารปืนใหญ่คลื่น AM 1449    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร  สถานีวิทยุ วปถ 15 จังหวัดชุมพร  โดยใช้ชื่อรายการว่า  ..วิทยุชุมชนคนชุมพร .งบประมาณนั้นก็ไม่ต้องพูดถึง ทุกคนช่วยกันออกเอง เพราะทำด้วยจิตสาธารณะที่ต้องการทำงานเพื่อท้องถิ่น..แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีสถานีเป็นของตนเอง ..แต่สิ่งหนึ่งที่ชมรมยังรักษาไว้อย่างมั่นคง คือยึดมั่นในปรัชญาเดิม คือ วิทยุชุมชน..เพื่อชุมชน..และโดยชุมชน.และ.ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร     นี่คือคนดีศรีชุมพรอีกกลุ่มที่ทำงานเพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ..เป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชน..แม้จะเป็นก้าวช้า ๆ แต่ก็น่าภาคภูมิใจ..ที่ในชีวิตหนึ่งได้ทำอะไร..เพื่อส่วนรวมรวม                                                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (2)

นฤมล
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วรู้สึกดีมากค่ะ คนที่ทำงานโดยไม่หวังผลและเพื่อชุมชนโดยแท้จริงเป็นคนที่น่ายกย่องและขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไป ดีกว่าพวกวิทยุชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วแสวงหาผลประโยชน์ทำโดยเห็นแก่เงิน ผิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้ มุ่งหวังแต่หากำไรโดยไม่นึกถึงว่าจะต้องนำข่ารสารสาระความรุ้กิจกรรมในท้องถิ่นให้คนท้องถิ่นคนในชุมชนได้รับรู้บ้าง

กิติพงษ์
IP: xxx.47.181.102
เขียนเมื่อ 

ต้องการคนที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่ มาทำงานกับเรา ระบบที่ดีที่สุด และร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยขณะนี้

http://www.epayagel.com/?refid=117822

รายได้เดือนละล้านคุณก็ทำได้ (แค่คลิ๊ก ชีวิตอาจเปลี่ยน)

หรือโทรหาเรา 084-6328810 (ลายแทงสมบัติ ที่แท้จริง)

[email protected]