สวธ.ชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการอบรมพิธีกร-พิธีการ เพื่อดำรงวัฒนธรรมของชาติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร  ปีงบประมาณ 2548  จำนวน 2 รุ่น  ระหว่าง  วันที่  20 - 23  มิถุนายน  2548 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร  มีผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ครู-อาจารย์ในสถานศึกษา  ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม  2  รุ่น  จำนวน  370  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.5 จากเป้าหมาย  400  คน    สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และโบราณประเพณี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งสมควรที่จะดำเนินอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ