เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุน KM

ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ ( Technology Transfer ) เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล
การบ้านของอาทิตย์ที่ผ่านมาให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งทุกคนก็ได้ส่งกันไปแล้วจึงขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยว กับเทคโนโลยีที่จะสนับสนุน Knowlede Management มีตั้งแต่ระบบง่ายๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่โทรศัพท์ เช่น การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ การประชุมโดยอาศัยวิดีโอ ( Video Conference ) ระบบเครือข่าย ( Network ) เช่น การต่อระบบ LAN ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร เพื่อการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ร่วมกัน อินทราเน็ต ( Intranet ) เป็นการใช้ข้อมูลและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ร่วมกันภายในองค์กร เหมาะกับองค์กรที่ใหญ่ มีจำนวนพนักงานที่มากข้อมูลมาก และมีงบประมาณเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบนี้ อินเทอร์เน็ต ( Internet ) เป็นการใช้ข้อมูลและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ร่วมกันทั้งภายนอกและภายในองค์กร และเป็นการนำองค์กรไปสู่ระดับสากล เพราะทุกคนบนโลกใบนี้ สามารถรับรู้ข่าวสารขององค์กรได้โดยผ่านระบบนี้ ความสลับซับซ้อนของระบบง่ายๆ จนกระทั่งไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและ ราคาแพง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทั้งหมดในองค์กร ตัวอย่าง เช่น 1.การสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะ 2.การรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน หรือเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลในองค์กรหรือบุคคลทั่วไป 3.การสร้างระบบการเรียนผ่านออนไลน์ที่เรียกว่า E – Learning 4.การให้พนักงานขององค์กรมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่า Chat – room หรือการตั้งกระทู้ถามใน Web – board 5.การสร้างระบบค้นหา ( Search Engine ) ซึ่งอาจสร้างขึ้นเองภายในองค์กร หากองค์กรนั้นมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ หรืออาจจะซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปกับองค์กรที่มีให้บริหารทางด้านนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้การเข้าถึงของข้อมูลในองค์กรสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึง มีการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในองค์กรด้วยกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “Knowledge” Management เป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับข้อมูลข่าวสาร ( Connecting people with people and people with information ) เป็นการสร้างการทำงานอย่างเป็นทีมในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรนั้นๆ ตั้งเป้าหมายไว้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรใดก็ตามหลักสำคัญ คือ ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ ( Technology Transfer ) เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญ 2 ประการที่องค์กรควรตระหนักก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใดๆ เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่กำลังจะลงทุนไป คือ 1. บุคลากรในองค์สามารถเข้าใจหรือรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้หรือไม่ 2. การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ย่อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานไม่มากก็น้อย พวกเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของตนเอง หรืออะไรเป็นสาเหตุที่พวกเขาสมควรจะเปลี่ยน และพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)