ในวันที่  27-28 มิถุนายน  2548  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  ได้ส่งข้าราชการในสังกัด จำนวน  2  คน  คือ  นายมนตรี คุณวุฒิ และ นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีน  เข้ารับการอบรมเรื่อง "การจัดการความรู้ (KM)" และประชุมติดตาม  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2548   ณ ห้องเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ได้รับความรู้พอเข้าใจบ้าง แต่ยังไม่แจ่มแจ้ง  แต่จะพยายามศึกษา และดำเนินการให้ดีที่สุด