สวัสดีครับ

             อ่านชื่อบันทึกแล้วอย่าตกใจนะครับ   เพียงแต่อยากจะบอกว่าวันนี้อย่าลืมมองภาพรวมของการบริหารจัดการภาครัฐที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่   กลัวว่าการสนุกสนานกับเครื่องมือ(KM)ชิ้นนี้  เลยลืมนึกเป้าหมายของการใช้เครื่องมือชิ้นนี้เท่านั้น ในวันนี้การบันทึกกิจกรรม KM ของส่วนราชการต่างๆ น่าจะย่างเข้าสู่ขั้นที่ 2และขั้นที่ 3ของกระบวนการKMแล้วนะครับ(ถ้าลืมแล้วต้องไปอ่าน  บันทึก" การบูรณาการ KM ในฐานะเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง "ที่  http://gotoknow.org/archive/2005/07/19/12/18/47/e1419 )

            จึงมีความจำเป็นในขั้นตอนของกระบวนการ KM 3 ประการ คือ


1.    จำเป็นต้องมีการสร้างเครื่องมือ KM ที่เหมาะสม(เหมาะสมไม่ใช่สมบูรณ์แบบ)


2.    จำเป็นต้องฝึกฝนผู้ใช้เครื่องมือ KM ชิ้นนั้นพอสมควร(สามารถใช้งานได้ไม่ใช่เชี่ยวชาญ)


3.     จำเป็นต้องให้นำมาใช้ในงานจริง(การปฏิบัติงานจริงไม่ใช่วาดความฝัน)


             เนื่องจากกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประการมีประเด็นเรื่องเวลาที่ทุกคนมีเท่าเทียมเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวกำหนดขั้นตอนและแผนปฏิบัติการจริงในเวลาที่มีอยู่   ซึ่งในการดำเนินการทั้ง 3 ประเด็น (จะขาดประเด็นหนึ่งประเด็นใดไม่ได้) 

              วันนี้ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ KM น่าจะสำเร็จลุล่วงไปแล้ว  คงต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกฝนความสามารถในการงานตามสมควร(ไม่ต้องถึงกับเชี่ยวชาญครับ) และต้องนำเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้งานจริงทั้งในส่วนของ

              1.การสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริง(Knowledge Assets)

              2.การจัดทำแผนที่ความรู้(Knowledge Mapping)ของหน่วยงาน

              3.การกำหนดความเชื่อมโยงและการประเมินสมรรถนะหลักของหน่วยงาน(นำไปสรุปเป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในส่วนของบุคคลากร)

               ในวันที่ 30 กันยายน 2548 ทุกส่วนราชการ(กรม/จังหวัด)จะต้องส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  สิ่งที่ผมอยากเห็นมากคื่อการนำเครื่องมือ KM ไปใช้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   และในสัปดาห์หน้าจังหวัดชุมพร(8-16/8/2548) จะทำการทบทวนเพิ่มเติมในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ 130 หน่วยงานในจังหวัด ผมอยากเห็นความเชื่อมโยงโดยใช้KM เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

                                พรสกล  ณ ศรีโต

                                      6/8/2548