ระบบประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายใน

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการศึกษาซึ่งสถาบันการ ศึกษาทุกแห่งพึงดำเนินการ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ในมาตรา 48 ว่า

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วย งานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพความเห็น (1)

qakpn
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
ถ้าสถาบันการศึกษาไม่สร้างระบบการประกันคุณภาพภายในตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาฯนี้ ภาครัฐจะมีมาตรการเช่นไรกับสถาบันการศึกษา