มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯหลายหน่วยงาน ยังมีความเข้าใจผิดในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง โดยมีความเข้าใจว่า การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ให้เลือกเอาเฉพาะงานหรือกิจกรรม ที่คิดว่า มีความเสี่ยงสูงสุดของหน่วยงานมาจัดทำรายงานการควบคุมภายใน โดยไม่มีการประเมินหรือจัดทำแบบสอบถาม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ที่ถูกจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมหรือทุกกระบวนงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อน โดยจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน(ICQ) แล้วสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามฯ มาจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม) แล้วนำกิจกรรมที่ประเมินแล้วพบว่าเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ มาจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย3) เพื่อใช้สำหรับการติดตามว่ามีการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยจะทำการติดตามในงวดต่อไป นี่คือขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในแบบคล่าว ๆ เท่านั้น ส่วนขั้นตอนการจัดทำรายงานฯที่ถูกต้อง ปรากฏอยู่ในหนังสือ คำแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ข้อ6) เล่มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว หรือหากท่านสมาชิกมีประเด็นข้อสงสัยโปรดแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะ