พระภิกษูสงฆ์ทั่วไปใช้

       คำขึ้นต้น  นมัสการ

       สรรพนาม  ท่าน    ผม - ดิฉัน

       คำลงท้าย  ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

       คำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองใช้  นมัสการ