ระบบประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายใน

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการศึกษาซึ่งสถาบันการ ศึกษาทุกแห่งพึงดำเนินการ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ในมาตรา 48 ว่า

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วย งานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 

ที่มา : นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย  พฤษภาคม 2544
            วิทยานิพนธ์ เรื่องการจัดทำดัชนีบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวสุมนา ประคองวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21498, เขียน: 29 Mar 2006 @ 10:50 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)